Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies
Forrige9  af  10Næste

Bilag 3. Følsomhedsanalyser med hensyn til finanspolitikkens holdbarhed


Du har takket nej til cookies på denne hjemmeside, derfor kan vidoen ikke vises. Du skal tillade cookies for at kunne se videoen.

En langsigtet fremskrivning af de offentlige finanser vil altid være forbundet med en betydelig usikkerhed, der indebærer, at den langsigtede belastning af de offentlige finanser både kan blive såvel større som mindre, end fremskrivningen lægger op til. Den isolerede virkning af befolkningsaldringen og den private pensionsopsparing kan imidlertid forudses med ganske stor sikkerhed, om end selv mindre ændringer i forudsætninger om middellevetiden kan få mærkbar betydning for kravene til finanspolitikken, jf. tabel 1.

Tabel 1. Udvalgte følsomhedsanalyser. Ændring i holdbarhedsindikatoren i forhold til demografisk grundforløbet

Virkning på finanspolitisk holdbarhed

Demografi:

Pct. af BNP

Fertilitet øges med 4.000 børn årligt fra 2004.....................................................

-0,02

Middellevetid øges med 1 år.................................................................................................................................

-0,22

Stigning i middellevetid til 2050 svarer til gnst. i EU-lande..............................................................................

-0,58

Middellevetid øges til gnst. EU-niveau i 2050...................................................................................................

-0,70

Erhvervsdeltagelse:

 

Gnst. tilbagetrækningsalder øges med ½ år............................................................................................................................................................... år år .......................................................................................................................................................

0,25

Indvandring (årlig ændring i forhold til grundforløb):

 

Indvandring fra gnst.land øges med 5.000 personer ..........................................

0,00

Indvandring fra gnst.land reduceres med 5.000 personer ..................................

0,00

Indvandring fra mindre udviklede lande øges med 5.000 personer..................................................................

-0,12

Indvandring fra mindre udviklede lande reduceres med 5.000 personer...........

0,12

Indvandring fra mere udviklede lande øges med 5.000 personer.......................

0,12

Indvandring fra mere udviklede lande reduceres med 5.000 personer...............

-0,12

Flere folkepensionister (50.000 personer) med bopæl i udlandet:

 

Mindre tab af skatteindtægter...............................................................................

-0,08

Gennemsnitligt tab af skatteindtægter..................................................................

-0,13

Stort tab af skatteindtægter....................................................................................

-0,18

Kilde: DREAM og egne beregninger.

Betydning af fremgang i beskæftigelsen

Det er forudsat, at beskæftigelsen i fravær af yderligere strukturtiltag kan stige med i størrelsesordenen 30.000 personer fra 2000 til 2010, og at der derfor kræves yderligere tiltag for at nå den samlede forudsatte stigning i beskæftigelsen på 85.000 personer. Derudover kræver forløbet, at arbejdstiden ikke falder yderligere ud over den reduktion, som følger af allerede aftalte overenskomster og ændringer i arbejdsstyrkens alderssammensætning.

Hvis de ikke-udmøntede krav til beskæftigelsen ikke realiseres – svarende til at fremgangen i den strukturelle beskæftigelse[5]fra 2003 til 2010 bliver ca. 61.000 personer mindre end forudsat – svækkes det finanspolitiske råderum med i størrelsesordnen 1 pct. af BNP. Hvis de ikke-udmøntede krav til beskæftigelsen til gengæld realiseres, men den gennemsnitlige arbejdstid falder med ca. 2¼ pct. ud over det forudsatte – omtrent svarende til arbejdsindsatsen for 61.000 helårspersoner – vil det finanspolitiske råderum svækkes med ca. 0,7 pct. af BNP, jf. tabel 3.

Tabel 3. Virkning på den finanspolitiske holdbarhed hvis forudsæt-ningerne om beskæftigelse eller arbejdstid svigter

Pct. af BNP

Mia. 2002 kr.

Ikke-udmøntede krav realiseres ikke..............................

-1,0

-14

Fald i gennemsnitlig arbejdstid på 2¼ pct...................

-0,7

-10

Fald i aftalt og gennemsnitlig arbejdstid på 2¼ pct.....

-0,5

-7

Anm.: Det er antaget, at de berørtes løn svarer til gennemsnittet. Der er forudsat et uændret antal udførte arbejdstimer i den offentlige sektor svarende til flere beskæftigede i tilfælde af kortere arbejdstid.

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger.

Hvis et sådant underliggende fald i den gennemsnitlige arbejdstid følger af en overenskomstbaseret reduktion i den aftalte arbejdstid – og ikke blot på grund af ændring i f.eks. befolkningssammensætning eller deltidsfrekvens – medfører det en tilsvarende reduktion i reguleringen af indkomstoverførslerne, idet satsreguleringen knytter sig til årslønnen. Det reducerer de offentlige overførselsudgifter, således at det finanspolitiske råderum i stedet svækkes med 0,5 pct. af BNP, såfremt arbejdstiden falder med yderligere 2¼ pct. I beregningerne er forudsat en større offentlig beskæftigelse for at sikre uændret timeindsats i den offentlige sektor.

Reduktionen af det finanspolitiske råderum afspejler, at lavere beskæftigelse og kortere gennemsnitlig arbejdstid i den private sektor medfører lavere produktion og skattebetaling. Faldet i arbejdstiden har dog mindre virkning på de finanspolitiske muligheder end et sammenligneligt fald i beskæftigelsen. Det skyldes blandt andet, at mindre beskæftigelse i personer modsvares af en stigning i antallet af overførselsmodtagere og dermed i overførselsudgifterne. Hvis et fald i den gennemsnitlige arbejdstid ikke er et resultat af en overenskomstmæssig beslutning, ændres satsregulerin-gen – og dermed overførselsudgifterne – derimod ikke.

Forrige9  af  10Næste