Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies
Forrige9  af  13Næste

Bilag 1: Udvalgets kommissorium og sammensætning


Du har takket nej til cookies på denne hjemmeside, derfor kan vidoen ikke vises. Du skal tillade cookies for at kunne se videoen.

1.1. Kommissorium

Udvalgets kommissorium er følgende:

”Statens varetagelse af driftsvirksomhed på et forretningsmæssigt grundlag er i dag overvejende organiseret i form af statslige aktieselskaber eller selvstændige offentlige virksomheder. Disse virksomheder er således udskilt fra den almindelige forvaltning og underlagt en selvstændig ledelse. Deres budget indgår ikke på finansloven, og deres formue holdes adskilt fra statsformuen.

Dette gælder statslige aktieselskaber som fx DONG A/S, Sund & Bælt A/S og Dansk Tipstjeneste A/S samt de selvstændige offentlige virksomheder DSB og Post Danmark.

Staten ejer endvidere minoritetsposter i de børsnoterede aktieselskaber Københavns Lufthavne A/S og SAS AB og deltager i Øre­stads­selskabet, der er organiseret som interessentskab.

Statens deltagelse i virksomhedsdrift bygger på den forudsætning, at virksomhedens ledelse skal varetages selvstændigt af virksomhedens bestyrelse og direktion. De forskellige virksomhedsformer – blandt andet børsnoteret eller ikke-børsnoteret; fuldt statsejet, statslig majoritet eller statslig minoritet; aktieselskab eller selvstændig offentlig virksomhed – kan imidlertid give forskellige rammer for statens varetagelse af ejerskabet og for ledelsesansvaret.

Dette rejser for det første en række spørgsmål om ministerens rolle i forhold til virksomheden, blandt andet:

  • Hvilket tilsyn kan ministeren forventes at udøve?
  • Hvilken form for styring kan og bør ministeren udøve?
  • Hvilket ansvar har ministeren for virksomhedens udvikling?
  • Hvilken informationspligt har ministeren over for folketing og offentlighed?

Det giver for det andet anledning til en række spørgsmål om varetagelsen af bestyrelseshvervet, blandt andet:

  • Hvilken ret og pligt har bestyrelsesmedlemmer, herunder ministerieansatte medlemmer, til at informere ministeren om virksomhedens forhold?
  • I hvilket omfang er ministerieansatte medlemmer eller medlemmer der er valgt eller udpeget af ministeren underlagt instruks fra ministeren?
  • I hvilket omfang kan bestyrelsesmedlemmer, herunder ministerieansatte medlemmer, ifalde erstatningsansvar, og påvirker tilstedeværelsen af ministerieansatte medlemmer de øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvar?
  • Kan og bør bestyrelsesansvaret afdækkes gennem en bestyrelsesansvarsforsikring?

Der nedsættes et udvalg med henblik på at belyse og vurdere ovennævnte problemstillinger og i givet fald komme med forslag til ændringer af regler og praksis. Udvalget skal i den forbindelse påpege eventuelle uklarheder i regelgrundlaget.

Udvalget skal ligeledes belyse og vurdere, om de forskellige hensyn der gør sig gældende i forbindelse med de forskellige virksomhedsformer, kan give grundlag for forskellige ordninger såvel i relation til ministerens som ledelsens ansvar og pligter.

Udvalget skal endvidere udarbejde et praktisk vejledningsmateriale om regelgrundlaget til bestyrelsesmedlemmer i statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder.

I udvalget deltager repræsentanter for Erhvervsministeriet, Finansministeriet (formand), Justitsministeriet, Statsministeriet, Trafikministeriet og Økonomiministeriet. Såfremt det på baggrund af udvalgets undersøgelser viser sig hensigtsmæssigt, kan udvalget inddrage ekstern bistand.

Udvalget forventes at afrapportere senest februar 2002.”

1.2. Udvalgets sammensætning og arbejde

Udvalget har haft følgende sammensætning:

Medlemmer:

Afdelingschef Jacob Heinsen, Finansministeriet (formand)

Afdelingschef Michael Birch, Trafikministeriet

Fuldmægtig Lars Bunch, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Fuldmægtig Jens-Christian Bülow, Justitsministeriet

Kontorchef Jens Bødtcher-Hansen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (indtil 1.7.02)

Chefkonsulent Hans Christian Holdt, Finansministeriet

Kontorchef Janus Krarup, Økonomi- og Erhvervsministeriet

Chefkonsulent Flemming Schiller, Trafikministeriet

Konsulent Torben Sørensen, Statsministeriet

Direktør Lars Tybjerg, Økonomi- og Erhvervsministeriet (indtil 1.7.02)

Sekretariat:

Fuldmægtig Johan Toft Sørensen, Finansministeriet

Udvalget har indhentet bistand fra advokat, dr.jur. Thorbjørn Sofsrud, Kammeradvokaten.

Udvalget har afholdt 14 møder.

Udvalget har fremsendt et udkast til rapporten til høring i Rigsrevisionen. Udvalget drøftede rapportudkastet på et møde med Rigsrevisionen den 20. juni 2003. Udvalget konstaterede, at Rigsrevisionen havde noteret, at udvalget havde afgrænset behandlingen af ministerens tilsyn og ansvar til alene at omfatte den retlige synsvinkel, og at spørgsmål om en hensigtsmæssig udfyldelse af ministerens ejerrolle derfor ikke var behandlet, men at en arbejdsgruppe med deltagelse af Finansministeriet (formand), Trafikministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet havde fået til opdrag at opstille anbefalinger for udøvelse af ejerskab og for god selskabsledelse i de statslige aktieselskaber. Udvalget konstaterede samtidig, at Rigsrevisionen i øvrigt var enig i udvalgets analyser og anbefalinger vedrørende de retlige spørgsmål.

Forrige9  af  13Næste