Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies
Forrige6  af  38Næste

Indenrigs- og Sundhedsministeriet - resultater


Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Du har takket nej til cookies på denne hjemmeside, derfor kan vidoen ikke vises. Du skal tillade cookies for at kunne se videoen.

Resultater 2004:

Europæisk sygesikringsbevis
Danske borgere, der opholder sig i andre EU/EØS lande, har hidtil benyttet op til 4 forskellige blanketter som dokumentation for deres ret til sygehjælp i de pågældende lande. Nu kan de i stedet bruge det samme EU-sygesikringsbevis. Mere end 8.800 danske borgere har allerede rekvireret det nye EU-sygesikringsbevis. Det skønnes, at ca. 38.000 danskere årligt vil have behov for beviset.

Den personlige medicinprofil
Læger og patienter kan nu sikre sig et hurtigt overblik over patientens personlige medicinprofil. Gennem oprettelsen af www.medicin-profilen.dk har alle borgere fået adgang til en elektronisk oversigt over den medicin, som er købt på recept på apoteket de seneste to år. Oplysningerne er særligt nyttige for læger med patienter, som er i behandling med flere typer medicin samtidigt. Ved et opslag i patientens medicinprofil mindskes risikoen for ordination af forkert medicin og for ordination af flere typer medicin, som ikke må anvendes samtidigt.

Sundhed.dk
Borgerne har på den fælles offentlige sundhedsportal www.sundhed.dk fået nem og hurtig adgang til en række oplysninger, som tidligere har ligget spredt hos mange forskellige instanser på sundhedsområdet. Det drejer sig både om oplysninger om sundhedsvæsenet og om den enkeltes egne sundhedsforhold. Hertil kommer, at en række borgere via portalen nu har mulighed for at booke tid, forny recepter og foretage e-mailkonsultationer hos egen læge. Den fælles offentlige sundhedsportal forbedrer samtidig kommunikationen mellem sundhedsvæsenets mange parter, fordi den samler informationen om patienterne ét sted. Siden portalens åbning har 70-80.000 danskere månedligt klikket sig ind på www.sundhed.dk. På sigt vil borgerne også kunne få adgang til egne journaloplysninger på den fælles offentlige sundhedsportal.

Digital oplysning om sundhedsfaglig autorisation
Det er blevet nemmere for myndighederne at tjekke en navngiven persons sundhedsfaglige autorisation. Sundhedsstyrelsen har oprettet en hjemmeside, hvor fx en læges autorisationsstatus kan oplyses ved indtastning af den pågældendes CPR-nummer. Tidligere krævede dette telefonisk henvendelse til Sundhedsstyrelsen.

Udstedelse af digitale autorisationer
Sundhedsstyrelsen kan nu udstede autorisationer til sundhedsfagligt uddannet personale direkte fra computerskærmen. Blandt andre kan jordemødre, læger, kiropraktorer og tandlæger nu autoriseres digitalt. Autorisationen af mere specialiseret, lægefagligt personale vil ligeledes på sigt kunne foretages digitalt.

Digitale medicintilskudsbevillinger
Medicintilskudsbevillinger kan nu overføres digitalt fra Lægemiddelstyrelsen til landets apoteker. Oprettelsen af Lægemiddelstyrelsens Medicinnet og Centrale Tilskudsregister (CTR) har betydet, at oplysninger om to typer medicintilskudsbevillinger (enkelttilskud og forhøjet tilskud) nu overføres digitalt. Tidligere var det overladt til patienten selv at medbringe disse bevillinger til apoteket. For apoteket betyder ændringen, at medicintilskudsbevillingen ikke længere skal indlæses, hver gang en borger henvender sig med en ny bevilling.

Lettere og hurtigere patientrådgivning
Patientvejlederne kan nu med patienternes mundtlige samtykke modtage journaloplysninger blandt andet til brug for rådgivningen af patienterne om deres muligheder for at benytte det frie sygehusvalg. Tidligere kunne dette ikke lade sig gøre uden et skriftligt samtykke. Med ændringen får patienterne lettere og hurtigere råd og bistand fra patientkontorerne.

Digital indberetning til Sundhedsstyrelsens tvangsregister
Sygehusenes psykiatriske afdelinger kan nu foretage digitale indberetninger til Sundhedsstyrelsens tvangsregister. Det betyder, at der kan opnås mere aktuelle data i registeret, samt at en række manuelle arbejdsgange nu kan klares direkte fra computerskærmen.

Resultater 2002-2003:

Receptekspedition på apoteksudsalg
Før kunne apotekskunder kun få udleveret receptpligtig medicin på apoteksudsalg, hvis recepten forinden var ekspederet af det tilknyttede apotek. Det betød dobbeltadministration for apotekerne og ventetid for kunderne. Derfor er der som led i handlingsplanen for en enklere offentlig sektor givet mulighed for, at recepter kan ekspederes direkte på et apoteksudsalg, hvor der er faguddannet personale. Det betyder en mere effektiv receptekspedition for apotekerne, og gør det lettere for kunderne at købe receptpligtig medicin.

Standardiseret ansøgning om tilskud til køb af lægemidler
Der er udarbejdet standardansøgningsskemaer for ansøgning om enkelttilskud til køb af lægemidler. Med standardskemaerne bliver det lettere for lægerne at lave ansøgninger ved afkrydsning på et standardiseret skema, og Lægemiddelstyrelsen kan effektivisere sagsbehandlingen. Desuden kan ansøgningerne overføres elektronisk, så sagsbehandlingstiden kan afkortes.

Elektroniske blanketter hos Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen bruger en række blanketter i sit arbejde. Disse blanketter lægges nu på Internettet, så de er lette at fremskaffe for borgere og lægemiddelindustrien.

Forenklet indberetning af de kommunale regnskaber
For at lette de administrative byrder for kommuner og amtskommuner er de kommunale indberetninger af regnskabstal til Indenrigs- og Sundhedsministeriet blevet forenklet. Indberetningen er med initiativet blevet begrænset til en række særlige regnskabsoplysninger.

Liberalisering af reklamering for sundhedsydelser
Forbuddet mod markedsføring af sundhedsydelser ophæves. Det betyder, at borgere og virksomheder nu kan få et reelt frit valg ved brug af sundhedsydelser, og det betyder øget konkurrence på sundhedsområdet. Hidtil har der været meget restriktive begrænsninger for sundhedspersoners muligheder for at reklamere for sundhedsydelser. Med de nye bestemmelser gives der en væsentlig udvidet adgang til markedsføring. Det vil fx fremover være tilladt at bruge billeder og tegninger; at anføre særlige arbejds- og/eller interesseområder; at angive særlige uddannelseskvalifikationer og at angive teknisk udstyr i reklamer for sundhedsydelser.

Udpantningsret for bøder vedtaget efter CPR-loven
En kommunalbestyrelse har mulighed for at udstede et administrativt bødeforlæg, hvis en borger ikke overholder sine forpligtelser efter CPR-loven eksempelvis ved ikke at anmelde en flytning rettidigt. Kommunerne har med lovændringen fået mulighed for selv at inddrive bøden, hvis borgeren ikke betaler den. Tidligere skulle kommunalbestyrelsen anmode politiet om at inddrive bøden.

Forenkling af lånebekendtgørelsen
Hidtil har kommuner skulle søge om dispensation fra reglerne om deponering ved indgåelse af lejemål, selvom dette lejemål erstattede et andet lejemål, der allerede var deponeret for. Tilsvarende skulle der søges om dispensation ved garantistillelse for lån i kommunale havne. Med ændringen af lånebekendtgørelsen er det ikke længere nødvendigt for kommunerne at søge om dispensation i disse tilfælde.

Lempelse af klargøringsfrist for beskyttelsesrum
Sikringsrum og beskyttelsesrum har hidtil skulle kunne gøres klar til brug inden for 24 timer. Det betød, at virksomheder, borgere, offentlige myndigheder og andre, som har beskyttelsesrum på deres ejendom, ikke har kunnet benytte rummene til andre formål. 24-timers fristen er blevet ophævet, og der er ikke angivet nogen ny konkret tidsfrist. Dermed kan rummene tages i brug til andre formål, når de ikke skal bruges som beskyttelsesrum.

Lempelse af udrejseregler i CPR-loven
Tidligere skulle personer, der af arbejdsmæssige og lignende grunde løbende opholdt sig i udlandet i en periode på over 6 måneder, registreres som udrejste af Danmark, selvom de havde familie, fritid og bolig i Danmark. Det gjaldt fx langturschauffører, søfarende og håndværkere. Reglerne er nu blevet lempet, så en person kan blive ved med at være registreret i Danmark, hvis vedkommende beholder sin hidtidige bolig her i landet, hvor personen også tilbringer sin fritid og har sit sociale liv.

Videregivelse af patientoplysninger
Administrationen i forbindelse med patienters samtykke til at videregive fortrolige patientoplysninger er blevet forenklet. Sundhedspersoner kan nu videregive oplysninger til de såkaldte kliniske kvalitetsdatabaser uden samtykke fra patienterne. Det betyder, at behandlingsresultater for afgrænsede grupper af patienter kan overvåges og udvikles uden administrativt besvær.

Enklere regler for kommunernes underretning om styrelsesvedtægter
Efter de hidtil gældende regler skal kommunerne underrette både vedkommende tilsynsråd og Indenrigs- og Sundhedsministeriet om styrelsesvedtægter og vedtægtsændringer. Reglerne forenkles, så kommunerne fremover kun skal fremsende de kommunale styrelsesvedtægter og vedtægtsændringer til én statslig myndighed - tilsynsmyndigheden.

Forenkling af de forebyggende sundhedsordninger for børn
Reglerne om forebyggende sundhedsordninger for børn er blevet forenklet, sådan at kommunerne kan tilrettelægge den kommunale sundhedstjeneste mere fleksibelt og fx lade skolebørn undersøge hos egen læge i stedet for, at undersøgelserne skal foregå ved en skolelæge.

Forrige6  af  38Næste