Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies
Forrige29  af  38Næste

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender - initiativer


Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
Du har takket nej til cookies på denne hjemmeside, derfor kan vidoen ikke vises. Du skal tillade cookies for at kunne se videoen.

48 Lempelse af navneloven

Beskrivelse
Navnelovsudvalget har afgivet betænkning med en lang række forslag til lempelser af navneloven. Der fremsættes nu lovforslag til lempelse af navneloven, så det fx bliver lettere at tage tipoldeforældres efternavne, almindelige danske efternavne, ægtefællers mellemnavne og udbredte fornavne, der endnu ikke er på listen over godkendte navne.

Formål
Formålet er, at give borgeren større frihed til selv at bestemme sit navn.

Initiativet gavner
Borgere.

Metode
Regelforenkling.

Tidshorisont
Lovforslag fremsat i november 2004.

49 Klare retningslinier for mærkeordninger på forbrugerområdet

Beskrivelse
Der skal formuleres klare retningslinier for mærkeordningerne på forbrugerområdet, så de mange mærkeordninger bliver enklere og mere overskuelige.

Formål
Formålet er at forenkle og modernisere de mange mærkeordninger, således at forbrugerne får lettere ved at vælge og dermed bedre mulighed for at tage ansvar for egen sundhed og sikkerhed.

Initiativet gavner
Borgere og virksomheder.

Metode
Regelforenkling.

Tidshorisont
December 2004.

50 Forenkling af regler om fødevarehygiejne

Beskrivelse
De mange forskellige regler for fødevarehygiejne gennemgås og samordnes for at skabe forenkling og gennemsigtighed på området.

Formål
Formålet er at give ledere af fødevarevirksomheder øgede muligheder for selv at tilrettelægge, hvordan de vil nå målene. Formålet er desuden at få en bedre struktur i reglerne og et mere gennemsigtigt regelsæt med ensartede formuleringer. Derudover tydeliggøres det ansvar, som ledere af fødevarevirksomheder har for at sikre hygiejnisk produktion og omsætning af fødevarer.

Initiativet gavner
Ledere af fødevarevirksomheder og forbrugerne.

Metode
Regelforenkling.

Tidshorisont
December 2005.

51 Forenkling af regler for kødkontrol

Beskrivelse
De eksisterende regler for kødkontrol skal ændres, så de i højere grad rettes mod risikofyldte områder. Kontrolomfanget skal afspejle virksomhedernes hidtidige præstationer, og der skal være mulighed for at lempe kontrollen for mindre virksomheder, ligesom der gives en udvidet adgang til egenkontrol.

Formål
Formålet er at sikre forbrugerne sundere fødevarer ved at lægge kontrolindsatsen der, hvor risikoen er størst for, at noget kan gå galt. Formålet er samtidig at få en bedre struktur i reglerne og et mere gennemsigtigt regelsæt med ensartede formuleringer.

Initiativet gavner
Fødevarevirksomheder med "orden i eget hus" som vil blive kontrolleret i mindre omfang end i dag. Forbrugerne får gavn af en mere effektiv kontrolindsats.

Metode
Regelforenkling.

Tidshorisont
December 2005.

52 Udvidelse af fælles indberetning af husdyroplysninger til det offentlige

Beskrivelse
Der er tidligere etableret en elektronisk regnemaskine, som kan anvendes til beregning af husdyr- og gødningsproduktion. Den fælles indberetning af husdyroplysninger til det offentlige udvides nu, så tilladelse og godkendelser fra amter og kommuner samt landmandens årlige erklæring om husdyroplysninger kan indberettes elektronisk samme sted.

Formål
Formålet er at forenkle og harmonisere indberetningen af oplysninger om husdyr til det offentlige med henblik på at lette de administrative byrder for såvel landmænd som myndigheder.

Initiativet gavner
Landmænd og myndigheder.

Metode
Forenkling og harmonisering af indberetning af husdyroplysninger.

Tidshorisont
Juli 2005.

53 Forenkling af regler for aromaer

Beskrivelse
Der oprettes en EU-positivliste for aromaer, så virksomhederne ikke længere skal anmelde og have godkendt de aromaer, der optræder på EU-positivlisten. Desuden ophæves den gældende nationale anmeldelsesordning for røgaromaer samt en national godkendelsesordning for aromaer i mælkeprodukter.

Formål
Initiativet letter virksomhederne for byrden med at skulle indsende recepter m.m. til Fødevarestyrelsen.

Initiativet gavner
Virksomheder.

Metode
Regelforenkling.

Tidshorisont
Juni 2005.

54 Forenkling på fiskeriområdet

Beskrivelse
Reglerne på fiskeriområdet skal forenkles, så fiskerne får friere rammer at arbejde indenfor. Konkret skal Ombordbekendtgørelsen, om behandling og opbevaring af fisk og fiskevarer om bord på fartøjer, samt Ilandbekendtgørelsen, om omsætning og tilvirkning af fisk og fiskevarer i land, ændres.

Formål
Formålet er at ajourføre og samle en række forskellige cirkulærer, vejledninger og skrivelser, der retter sig mod fiskerierhvervet og fiskerikontrollen, så producenter og virksomheder får nemmere ved at tilrettelægge driften i overensstemmelse med reglerne.

Initiativet gavner
Producenter og virksomheder.

Metode
Regelforenkling.

Tidshorisont
December 2005.

Forrige29  af  38Næste