Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies
Forrige13  af  38Næste

Skatteministeriet - resultater


Skatteministeriet
Du har takket nej til cookies på denne hjemmeside, derfor kan vidoen ikke vises. Du skal tillade cookies for at kunne se videoen.

Resultater 2004:

Bindende ligningssvar til selskaber og hovedaktionærer
Bindende ligningssvar betyder, at borgere og erhvervsdrivende mod betaling af et mindre gebyr kan få klar besked om deres skat, inden de foretager en økonomisk disposition. Ordningen er nu udvidet, så den også omfatter selskaber og hovedaktionærer.

Enklere beskatning ved førstegangssalg af ejerlejligheder
Der er ikke længere særlige regler for beskatning af ejerlejligheder, der sælges første gang. Beskatningen sker fremover efter de almindelige regler for salg af fast ejendom. Dermed er der skabt større overskuelighed på området.

Ophævelse af frigørelsesafgiften
Når en ejendom overgår fra landzone til byzone eller sommerhusområde, sker der en værdistigning, som hidtil er blevet beskattet med en frigørelsesafgift. Beskatningen vil fremover foregå efter de almindelige regler for salg af fast ejendom. Det betyder, at beskatningen først sker, når ejendommen sælges.

Forenkling af CO2-afgiften
De komplicerede regler om CO2-afgift er blevet lidt enklere. Det betyder, at alle momsregistrerede virksomheder, der betaler CO2-afgift, når de bruger el til belysning, produktionsanlæg, edb-udstyr og ventilatorer, får administrative lettelser. Ændringen indebærer, at refusionen af CO2-afgift på 10 procent ved let proces er bortfaldet samtidig med, at selve afgiften er nedsat tilsvarende. 55.000 virksomheder opnår derved administrative lettelser.

Større fleksibilitet for selvstændiges pensionsopsparing
Selvstændige skulle tidligere binde sig til 10-årige ordninger, hvis de ville have en passende pensionsordning. Nu kan man hvert år indbetale op til 30 procent af årets overskud på en pensionsordning. I år med dårlige resultater i virksomheden kan man vælge slet ikke at indbetale på pensionsordningen.

Forbedrede tinglysningsafgiftsregler
Nu er det muligt at samle flere retsforhold i én anmeldelse (ét dokument). Dermed skal borgere og virksomheder kun betale tinglysningsafgift én gang. Reglerne for overførsel af afgift mellem pantebreve ved afløsning af lån er ligeledes forenklet.

Ingen skat mellem ægtefæller
Ægtefæller kan nu overdrage en virksomhed til hinanden, uden at det udløser beskatning af det opsparede overskud i virksomhedsordningen. Ægtefæller er dermed sikret ligestilling med deres børn.

Forenkling af afgiftslove
Flere afgiftslove er blevet forenklet, herunder er afgiften på hårde pvc-produkter ophævet, og der er indsat en bagatelgrænse for registrering og betaling af afgift for glødelamper.

Udvidelse af etableringskontoordningen
Hidtil har en etableringskonto alene kunnet benyttes til at starte personligt ejede virksomheder. Det er nu muligt også at anvende midler fra en etableringskonto til at starte virksomhed i selskabsform. Desuden nedsættes grænsen for anvendelse af kontoen fra 200.000 kr. til 100.000 kr., og det bliver muligt at anvende kontoen til forskellige udgiftstyper.

Lettere afregning af A-skat af feriegodtgørelse
Det er blevet lettere at afregne A-skat af feriegodtgørelse for 14 dages lønnede. Efter ønske fra erhvervslivet er reglerne for afregning af feriegodtgørelse blevet justeret, så feriepengene følger den almindelige løn. Det vil særligt medføre lettelser i juledagene.

Kapitalforklaringen afskaffet
En afskaffelse eller forenkling af kapitalforklaringen var det næstmest fremsatte ønske i Skatteministeriets Skattejagt på regelbøvlet. Kapitalforklaringen er nu afskaffet, hvilket betyder, at mange tusinde erhvervsdrivende og hovedaktionærer fra 2004 slipper for besværet med at udfylde skemaet.

Ny dansk-svensk skatteaftale
Den danske og den svenske regering har indgået en ny skatteaftale, der skal lette tilværelsen for grænsegængere og virksomheder og dermed bidrage til integrationen i Øresundsregionen. Reglerne for arbejdsstedsbeskatning er blevet enklere, og grænsegængere får fremover fradrag for såvel deres pensionsindskud som for deres befordringsudgifter.

Målrettet kontrol og service
ToldSkat har forenklet kontrolindsatsen, så kontrollen målrettes de borgere og virksomheder, der hverken kan eller vil overholde landets regler. Hvis virksomhederne til gengæld følger reglerne til punkt og prikke, skal de have forøget og forbedret service fx via mindre intens skatte- og afgiftskontrol. Er de i tvivl om forståelsen af reglerne, kan de gøre brug af ordningen med forhåndsligning, så de kan få klar besked, inden de disponerer.

Den digitale skattemappe
Alle skatteborgere har i år fået deres egen digitale skattemappe på ToldSkats hjemmeside. Med skattemappen bliver det lettere for borgerne at overskue alt, der har med skat at gøre. Så er det let for borgerne fx at finde gamle årsopgørelser, hvis banken eller realkreditinstituttet vil have en kopi i forbindelse med en låneansøgning. Alle har døgnet rundt adgang til deres skattemappe fra computeren og kan selv lave en udskrift eller sende oplysningerne til banken som en e-mail.

Lettere at bo i udlandet
Hidtil har danskere, som bor i udlandet, skullet fremskaffe en

skattefritagelseserklæring hvert år. Det var bøvlet og er derfor blevet lavet om. Nu er det blevet muligt at udstede skattefritagelseserklæringer uden tidsbegrænsning, så nogle af danskerne i udlandet kan nøjes med at skaffe en skattefritagelseserklæring én gang for alle.

Resultater 2002-2003:

Grænsen for registrering for moms er hævet
31.000 små virksomheder er blevet fritaget for at lave et momsregnskab til skattemyndighederne. Forenklingen er en følge af, at grænsen for registrering for moms er hævet fra 20.000 kr. til 50.000 kr.

Grænsen for kvartalsvis momsafregning er hævet
Grænsen for kvartalsvis afregning af moms er forhøjet fra 10 mio. kr. til 15 mio. kr. Det betyder, at yderligere 7.000 virksomheder fremover kun skal afregne moms til skattemyndighederne én gang i kvartalet i stedet for hver måned.

Klar besked om skatten til borgere
Borgere kan nu få klar besked om deres skat, inden de disponerer, via et bindende ligningssvar fra deres kommune. Borgerne kan således få et endegyldigt svar om skat - eksempelvis om start af virksomhed eller køb af en lejlighed til deres børn.

Udbytteskatten er moderniseret
Selskaber og foreninger har hidtil udfyldt attester, når udbytteskat enten skulle godskrives eller tilbagesøges. Fremover bliver udbytteskatten en del af selskaberne og foreningernes normale skatteordninger. Selskaber og foreninger og skattemyndigheder slipper dermed for at udfylde og administrere cirka 74.000 attester hvert år.

Flere biltyper godkendes til gule plader
Den såkaldte 50/50-regel, der tidligere var afgørende for om visse biltyper kunne anerkendes som varevogne, er blevet ophævet. Reglen krævede, at bilens lad ikke måtte være kortere end førerhuset. Forenklingen betyder, at flere biltyper nu kan godkendes til gule plader og dermed til en lavere registreringsafgift.

Selvangivelsen accepteret efter ét år
I nogle tilfælde har borgere oplevet, at skattemyndighederne efter flere år har fundet fejl i en selvangivelse og er vendt tilbage med krav om en ny skatteansættelse. Reglerne er nu ændret, så borgere med enkle økonomiske forhold kan anse selvangivelsen for accepteret senest i juni måned året efter indgivelse af selvangivelse, hvis kommunen ikke har henvendt sig. Medmindre borgeren har lavet skattesvig, risikerer borgeren således ikke længere at blive mødt med en forhøjelse af skatteansættelsen flere år efter selvangivelsen er afleveret.

Rimeligere bilbeskatning for visse biler
Hidtil har udenlandske leasingbiler betalt fuld registreringsafgift en gang for alle. Fremover skal der kun betales registreringsafgift for den tid, udenlandske leasingbiler er i Danmark. Der er endvidere gennemført en ligestilling mellem danske og udenlandske cirkus- og tivolibiler, således at der heller ikke skal betales vægtafgift for danske biler. Danske cirkus- og tivolibiler har tidligere været i konkurrence med tilsvarende tyske og hollandske biler, som er fritaget for vægtafgift.

Kørebøger for biler på gule plader er afskaffet
Virksomheder med firmabiler på gule plader har tidligere udfyldt kørebøger, hvilket var administrativt besværligt for virksomhederne. Kravet om kørebøger er nu ophævet. Da firmabilerne ikke må benyttes til privat kørsel, er kravet om kørebøger overflødigt.

Lettelser for generationsskifte
Ved generationsskifte ønsker nogle virksomhedsejere at lade nære medarbejdere videreføre virksomheden. Der er derfor skabt bedre mulighed for, at nære medarbejdere kan indgå i generationsskiftet på fordelagtige vilkår.

Forenkling af ejendomsvurderingen
Den offentlige administration af ejendomsvurdering er forenklet. 224 vurderingsråd og 27 skyldråd er nedlagt, og arbejdet er overtaget af ToldSkat og 15 nye vurderingsankenævn. Reglerne for vurdering af ejendomme er samtidig forenklet, således at der fremover skal tages hensyn til færre forhold end tidligere.

Momsfritagelse for foreninger
700 foreninger og almennyttige organisationer er blevet fritaget for at registrere og betale moms. Foreninger og almennyttige organisationer slipper dermed for at have et kasseapparat stående i klubhuset samt opgøre og afregne moms.

Ubegrænset fremførsel af underskud
Tidligere kunne virksomheder fremføre underskud i op til fem år. Det kunne særligt give problemer for nystartede virksomheder, der ofte har et skattemæssigt underskud i opstartsfasen. Grænsen på fem år er nu ophævet, således at virksomhederne kan fremføre underskud i en ubegrænset årrække.

Effektivisering af den kommunale skatteadministration
Mange små kommuner har svært ved at få medarbejdere, der har ekspertise på alle skatteområder. For at effektivisere den kommunale skatteadministration har kommunerne fået mulighed for at samarbejde om skatteforvaltningen. Det har allerede ført til etableringen af flere samarbejder. Fx er der etableret et samarbejde mellem kommunerne Ballerup, Farum, Ledøje-Smørum, Stenløse og Værløse i sommeren 2003. På samme måde er der åbnet mulighed for, at kommuner kan etablere fælles skatteankenævn.

Forenklede fristregler på skatte- og afgiftsområdet
Hidtil har der været forskellige forældelsesfrister på skatte- og afgiftsområdet. For borgere og virksomheder har det været svært at forstå, hvorfor et krav forældes efter 3 år på skatteområdet, mens et andet krav, som vedrører afgifter, forældes efter 5 år. Der er derfor gennemført ensartede forældelsesfrister på 3 år, uanset om det er en skat eller afgift.

Forbedrede skatteregler for medarbejderaktieordninger
Virksomhederne har påpeget, at skattereglerne for medarbejderaktier stod i vejen for, at disse ordninger blev brugt i virksomhederne. Skattereglerne er derfor blevet ændret, således at det er blevet mere attraktivt at benytte ordninger for medarbejderaktier.

Færre vandprøver til måling af spildevand
Vandværkerne skulle tidligere lave spildevandsprøver både til opgørelse af spildevandsafgiften og til miljømålinger. Antallet af spildevandsprøver til afgiftsmåling er nu reduceret, så det svarer til antallet af miljømålinger fx fire målinger om året. Målingerne, som vandværkerne skal lave til skattemyndighederne og miljømyndighederne, er dermed sammenfaldende.

Renter af SU-lån fortrykkes på selvangivelsen
Borgere med studielån skulle tidligere selv beregne og opgive renter af SU-lån på selvangivelsen. Det skønnes, at ca. 140.000 borgere hvert år selvangiver renter på studielån. Det har givet mange problemer, fordi der har været forvirring om, hvorvidt både påløbende og betalte renter skulle anføres på selvangivelsen. Borgerne slipper fremover for at beregne og anføre renter af SU-lån. Renterne bliver nu fortrykt på selvangivelsen.

Udvidelse af kapitalafkastordningen
Der findes en særlig kapitalafkastordning for aktier og anparter. Formålet med ordningen er at sidestille køb af virksomhed i selskabsform med køb af personligt ejet virksomhed drevet under virksomhedsordningen. Betingelserne for at anvende kapitalafkastordningen for aktier og anparter er lempet, således at det ikke længere er en betingelse, at skatteyderen skal yde en personlig arbejdsindsats i selskabet.

Afskaffelse af efterbeskatningen af udenlandske forskere
Udenlandske forskere og nøglemedarbejdere blev tidligere efterbeskattet, såfremt de anvendte den særligt lempelige beskatningsordning for udenlandske eksperter og efterfølgende valgte at blive i Danmark. Reglerne er nu ændret, så de udenlandske eksperter ikke bliver efterbeskattet, selvom de efterfølgende vælger at blive boende i Danmark.

Lempeligere regler for omstrukturering af selskaber
Når selskaber omstrukturerer enten ved fusion, spaltning eller aktieombytning, er der mulighed for, at dette kan ske skattefrit, såfremt en række betingelser er opfyldt. Betingelserne er ændret, således at de er mere fleksible og i højere grad giver mulighed for at foretage en skattefri omstrukturering.

Værdien af eget arbejde fritaget for skat og moms
Håndværkere skulle tidligere selvangive værdi af eget arbejde. Det arbejde, som en håndværker udfører på sin egen ejendom, er nu fritaget for skat og moms, og derved stilles håndværkere på samme måde som andre faggrupper. Håndværkere, der udfører arbejde på deres egen ejendom, slipper fremover for det administrative arbejde med at beregne og selvangive skat og moms samt at betale disse.

Kravet om momsafstemninger er ophævet
Tidligere skulle virksomheder afstemme de poster i årsregnskabet, der er beregnet moms af med købs- og salgsmomsen, der er angivet i momsangivelserne. Momsafstemningerne havde til formål at sandsynliggøre rigtigheden af skatteregnskabet. En analyse hos ToldSkat har imidlertid vist, at der ikke er behov for at kræve, at virksomhederne udarbejder momsafstemninger. Kravet om momsafstemninger er derfor blevet ophævet.

Lempeligere beskatning af værelsesudlejning
Der er indført et minimumsfradrag på 24.000 kr. for boligejere, der udlejer værelser, således at færre belastes af beskatningsreglerne for udlejning. Det er således gjort mere attraktivt både økonomisk og administrativt for boligejere at udleje værelser til fx studerende.

Befordringsfradrag fortrykkes
Befordringsfradraget er blevet fortrykt på selvangivelsen for 2003. Det gælder for de skatteydere, der kun har arbejdet hos én arbejdsgiver med kun én arbejdsplads. Disse borgere slipper fremover for at skulle opgøre og selvangive et befordringsfradrag. Der iværksættes herudover en undersøgelse af, hvordan flere skatteydere kan få fortrykt befordringsfradraget på selvangivelsen.

PVC-afgiftsloven er forenklet
PVC-afgiftsloven er blevet forenklet. Der er bl.a. indført en bagatelgrænse på 2.500 kr. årligt for registrering og betaling af afgiften samt mulighed for alene at svare afgift af de dele i en vare, som indeholder PVC. Der er dermed blevet lettere for ca. 100 virksomheder at administrere reglerne om afgift på PVC.

Sikkerhedsstillelse for selskaber ved registrering hos ToldSkat er lempet
Selskaber med en egenkapital under 125.000 kr., skal ved registreringen hos ToldSkat stille sikkerhed i 18 måneder. Denne regel var tidligere gældende uanset om selskabet i løbet af de 18 måneder fik en egenkapital på mere end 125.000 kr. Reglerne om sikkerhedsstillelse er nu ændret således, at selskaber, der inden udløbet af 18 måneder får en egenkapital på mere end 125.000 kr., kan fritages for kravet om sikkerhedsstillelse.

Forrige13  af  38Næste