Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies
Forrige10  af  25Næste

3.2. Appendiks: Ændringer i fremskrivningen af beskæftigelsen


3.2. Appendiks: Ændringer i fremskrivningen af beskæftigelsen
Du har takket nej til cookies på denne hjemmeside, derfor kan vidoen ikke vises. Du skal tillade cookies for at kunne se videoen.

Den strukturelle beskæftigelse er forudsat at stige med 45.000 personer fra 2003 til 2010 mod en stigning på 52.000 personer i Konvergensprogram 2003 (KP2003), jf. tabel 1.

Tabel 1. Bidrag til stigning i strukturel beskæftigelse, ændring fra 2003-10

 

KP2003

FR04

 

 1.000 personer

Uændret erhvervsfrekvens

-42

-56

Uændret ledighedsprocent1)

0

3

Demografisk bidrag (uændret str. erhv.frkv. og ledighedspct.)

-42

-53

Afskaffelsen af overgangsydelsen

10½

10½

Ændret tilgang til førtidspension, førtidspensionsreform m.v.

26½

17

- reform

(21)

(18½)

-  lavere tilgang i de senere år

(10½)

(7½)

- effekt på andre ordninger

(-5)

(-9)

Ændret tilgang til efterløn, efterlønsreform m.v.

-11

-8

- reform

(9)

(9)

- større underliggende tilgang

(-20)

(-17)

Øget uddannelsesniveau

-

13

Flere i arbejde

10

10

Effekt af beskæftigelsesfradrag i skatteaftalen, 2003

Omlægning af barselsorlov mv.

-2

-4

- reform inkl. forbedring sfa. FL 2002

(-3)

(-3)

- færre nul-årige

(2)

(-1)

- pasning af børn i eget hjem

(-1)

(-)

Andre bidrag

4

-1

Basisforløb

-1

-12

Ikke-udmøntet krav til erhvervsdeltagelsen

32

36

Ikke-udmøntet krav til lavere strukturel ledighed

21

22

Kravforløb

52

45

Konjunkturbidrag fra erhvervsdeltagelse

-

2

Konjunkturbidrag fra ledighed

14

13

Faktisk beskæftigelse (kravforløb)

66

60

1)         I KP2003 blev antallet af ledige og ikke ledighedsprocenten fastholdt i beregningen af det demografiske bidrag.

Kilde:   Egne beregninger.

Den faktiske beskæftigelse stiger med 60.000 personer, hvilket er 6.000 mindre end KP2003.

Demografisk bidrag

Den demografiske udvikling indebærer (med konstant erhvervsfrekvens fordelt på alder, køn og herkomst samt uændret ledighedsprocent) en reduktion i den strukturelle beskæftigelse, som fra 2003 til 2010 er 11.000 personer større i FR04-fremskrivningen end i KP2003. Det kan tilskrives to faktorer.

For det første medfører indarbejdelsen af DREAM’s befolkningsprognose fra oktober 2003 en yderligere reduktion på knap 20.000 personer i de normalt erhvervsaktive aldre fra 2003 til 2010 i forhold til DREAM’s 2002-prognose, der var grundlaget for KP2003. Det skyldes en reduktion i antallet af indvandrere fra mindre udviklede lande, blandt andet i lyset af ændret lovgivning. Det bevirker isoleret set, at den strukturelle arbejdsstyrke falder med godt 14.000 personer mere end i KP2003.

For det andet er indregnet uændret strukturel ledighedsprocent fra 2003, hvilket medfører en reduktion i ledigheden på 3.000 personer frem til 2010, mens der i KP2003 var antaget uændret antal ledige i samme periode.

Basisforløbet

Bidraget fra gennemførte tiltag m.v. er uændret i forhold til KP2003. Det dækker over dels en nedjustering på 13.000 personer af de udmøntede tiltag, der var medtaget i KP2003, og dels indarbejdelsen af virkningen af et generelt øget uddannelsesniveau, der skønnes at give et positivt bidrag på 13.000 personer, der ikke var medtaget i KP2003. Den strukturelle beskæftigelse i basisforløbet falder således med 11.000 personer mere end i KP2003, hvilket svarer til bidraget fra ændret demografi.

Det skønnede bidrag fra et generelt øget uddannelsesniveau på 13.000 personer fra 2003-2010 kan tilskrives, at erhvervsfrekvensen er stigende i uddannelsesniveauet.

Reduktionen af bidraget fra de øvrige udmøntede tiltag m.v. kan primært henføres til et lavere bidrag fra førtidspension. Nye data for opdelingen af befolkningen på alder, køn, herkomst og arbejdsmarkedstilknytning muliggør en opgørelse af antallet af førtidspensionister, der samtidig er en del af arbejdsstyrken. Indarbejdelsen af disse oplysninger reducerer bidraget fra lavere historisk tilgang til førtidspension, da en del af reduktionen i antal førtidspensionister samtidig medfører et fald i antallet af førtidspensionister, der også indgår i arbejdsstyrken. Desuden skønnes tilgangen til ordningerne ledigheds- og fleksydelse at stige mere end i KP2003.

I modsat retning trækker et lavere skønnet niveau for antallet af efterlønsmodtagere frem mod 2010 som følge af en lavere tilgang til efterlønnen i de seneste tal.

De ikke-udmøntede krav

De ikke-udmøntede krav er samlet set øget med 5.000 personer i forhold til KP2003. Det dækker primært over en opjustering af kravet til større erhvervsdeltagelse i forhold til KP2003.

Forrige10  af  25Næste