Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies
Forrige7  af  13Næste

Bilag 2. Gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer mv.


Budgetvejledning 2006 – Bilag 2. Gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer mv.
Du har takket nej til cookies på denne hjemmeside, derfor kan vidoen ikke vises. Du skal tillade cookies for at kunne se videoen.

Nedenfor er angivet de på udgivelsestidspunktet gældende love, cirkulærer og vejledninger, der er henvist til i budgetvejledningen. Bagest i bilaget er momsloven gengivet i den på udgivelsestidspunktet gældende affattelse.

Inden der disponeres, bør man undersøge, om der er sket ændringer af de nævne forskrifter.

I den elektroniske udgave af budgetvejledningen i ØAV, vil nedenstående liste løbende blive opdateret, ligesom der vil være links til de gældende love, cirkulærer og vejledninger.

Gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer mv.
Love [1] Ressortministerium Nr. Dato
Lov om leje af erhvervslokaler mv. (erhvervslejeloven) Økonomi- og Erhvervsministeriet Lov nr. 934 20/12/1999
       
Lejeloven Socialministeriet Lbk. nr. 920 10/09/2004
       
Lov om landsbrugsejendomme Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Lov nr. 435 09/06/2004
       
Lov om planlægning Miljøministeriet Lbk. nr. 883 18/08/2004
       
Lov om statsrevisorerne Finansministeriet Lbk. nr. 4 07/01/1997
       
Merværdiafgiftsloven (momsloven) Skatteministeriet Lbk. nr. 966 14/10/2005
       
Lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (rigsrevisorloven) Finansministeriet Lbk. nr. 3 07/01/1997
       
Lov om statens regnskabsvæsen mv. (statsregnskabsloven) Finansministeriet Lov nr. 131 28/01/1984
       
Lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer Skatteministeriet Lov nr. 429 06/06/2005
Bekendtgørelser Ressortministerium Nr. Dato
Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. (regnskabsbekendtgørelsen) Finansministeriet Bek.nr. 1486 13/12/2004
Cirkulærer Ressortministerium Nr. Dato
Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Finansministeriet Cir. nr. 158 13/12/200295
       
Cirkulære om selvstændig likviditet Finansministeriet Cir. nr. 5 16/01/2002
       
Cirkulære om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken Finansministeriet Cir. nr. 210 11/12/2000
       
Cirkulære om bemærkninger til lovforslag og andre regeringsforslag og om fremgangsmåden ved udarbejdelse af lovforslag, redegørelser, administrative forskrifter mv. Statsministeriet Cir. nr. 159 16/09/1998
       
Cirkulære om indkøb i staten Finansministeriet - 20/12/2004
       
Cirkulære om lønudgifter til udsendte danske embedsmænd som nationale eksperter til EF-kommissionen Finansministeriet - 13/12/2004
       
Cirkulære om personalekantiner mv. Finansministeriet Cir.nr. 27 06/02/1998
       
Cirkulære om selvforsikring i staten Finansministeriet - 09/12/2005
       
Cirkulære om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver (udbudscirkulæret) Finansministeriet Cir. nr. 159 17/12/2002
Vejledninger Ressortministerium Dato  
Kriseramte medarbejdere – et fælles ansvar, en vejledning om alkoholmisbrug og psykiske kriser Finansministeriet/

Sundhedsministeriet

Juni 1994  
       
Personaleadministrativ vejledning (PAV) Finansministeriet Revideres løbende af Personalestyrelsen  
       
Vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet Finansministeriet Marts 2001  
       
Vejledning om prisfastsættelse Finansministeriet Marts 2006  
       
Vejledning om stillingsnummer og stillingsregister Finansministeriet Februar 2005  
       
Økonomisk Administrativ Vejledning (ØAV) (Tilgængelig på www.oav.dk) Finansministeriet Revideres løbende af økonomistyrelsen  
Beretninger     Dato
Finansudvalgets beretning om Finansudvalgets arbejdsformer -   27/10/2005
       

[1] Der henvises til hovedloven eller seneste lovbekendtgørelse. Eventuelle lovændringer fremgår af Retsinformation.

Forrige7  af  13Næste