Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies
Forrige10  af  14Næste

Lige muligheder – Forældre: Nøglen til en god barndom


Du har takket nej til cookies på denne hjemmeside, derfor kan vidoen ikke vises. Du skal tillade cookies for at kunne se videoen.

Forældre har et naturligt ansvar for de børn, de sætter i verden. Forældrene er de nærmeste til at beskytte barnet og varetage dets interesser. De er de nærmeste til at sørge for, at barnet vokser op og bliver et ansvarligt og selvstændigt individ.

Nogle forældre formår imidlertid ikke at støtte deres børn til at udvikle de personlige ressourcer og kompetencer, der er nødvendige for at klare sig.

Forældre spiller en helt central rolle for børnenes udvikling. Problemer hos børnene hænger ofte sammen med forældrenes livssituation. Forskelle i livschancer skabes i væsentlig grad gennem de forskelle i kulturelle og sociale ressourcer, som børnene har med hjemmefra. Det gælder ikke mindst for de tosprogede børn.

Det er forældrenes ansvar, at barnet lever sundt, og at der er styr på hverdagen. De bør drage følelsesmæssig omsorg for barnet. Barnets udvikling bør stimuleres, og barnets skolegang bør støttes aktivt.

Forældrenes egen adfærd er en af de vigtigste påvirkninger, barnet udsættes for. Forældrene er rollemodeller. Det gælder både i forhold til generel adfærd, men også i forhold til de vigtige valg i livet.

Forældre, der ikke er i stand til at drage tilstrækkelig omsorg for deres børn, har brug for hjælp. De fleste forældre vil gerne påtage sig ansvaret for deres børn. Men de mangler redskaberne. Andre forældre mangler den grundlæggende forståelse for, at de har et ansvar, og hvad ansvaret indebærer.

Det er vigtigt, at der sættes tidligt ind med hjælp til forældrene – i nogle tilfælde før barnets fødsel. Allerede i barnets første leveår lægges kimen til kompetencer, som er vigtige gennem hele livet. Så jo tidligere, der bliver arbejdet med forældreevnen, jo bedre.

Unge mødre er en særligt sårbar målgruppe. At blive forælder som ung kan være en stor opgave. Udover deres unge alder står de ofte alene med ansvaret og har kun et svagt netværk. Det kan være svært at finde overskuddet til at overskue og tage hånd om barnets sociale og kompetencemæssige udvikling.

Mange af de børn, der modtager social hjælp fra det offentlige, er børn af unge, enlige mødre. Det er derfor vigtigt, at der sættes målrettet ind over for netop denne gruppe forældre.

Hvis der skal sikres lige muligheder for alle børn og unge, er det vigtigt, at forældrenes ansvar fastholdes. De har ansvaret for deres børns liv.

Regeringen har iværksat en række tiltag med det formål at styrke forældrene i at påtage sig ansvaret som forældre, både i forhold til at støtte de forældre, som har konkrete problemer med forældreevnen, og i forhold til at afhjælpe nogle af de bagvedliggende problemer, som udgør barrierer for, at forældrene kan fokusere på forældreopgaven.

Der vurderes at være et potentiale for yderligere initiativer for at styrke forældreansvar og forældreevne.

Regeringens foreslår på den baggrund følgende nye initiativer:

  • Familiekurser og særlige læringsforløb.
  • Styrket inddragelse af indvandrerforældre i grundskolen.
  • Udbredelse af forældreprogrammer.
  • Bedre hjælp til unge mødre.
  • Udbredelse af medborgercentre (community centre) med lektiecaféer og online lektiehjælp.

Forældreansvar
– hvad har regeringen allerede gjort?

Lov om Forældrepålæg
Krav til forældre om at påtage sig ansvaret som forældremyndighedsindehavere.

Forældrekontrakter
Udvikling, evaluering og udbredelse af standarder for kontrakter, der har til formål at styrke forældreansvaret.

Forsøg med lektiecaféer for forældre
Videreudvikling af lektiehjælpen, hvor forældrenes rolle i lektielæsningen styrkes.

Tværfagligt samarbejde i indskolingen
Det tværfaglige samarbejde i indskolingen er styrket, bl.a. med forældreinddragelse som et væsentligt omdrejningspunkt. Forældrene skal inddrages i barnets skolegang fra første færd, og deres ansvar skal synliggøres.

Styrket indsats over for gravide alkohol- og stofmisbrugere
Gennem familieambulatorier og tidlig opsporing. Samtidig har kommunerne fået mulighed for at anvende børnereglernes foranstaltninger allerede inden barnets fødsel samt tilbyde gravide alkoholmisbrugere tvangstilbageholdelse.

Forsøg med børnehavebiblioteker (læselystkampagnen)
Ramme hvor forældrene motiveres og hjælpes til at læse for og med deres børn.

Forældreansvar
– hvad vil regeringen gøre?

Familiekurser og særlige læringsforløb
Undersøgelser viser, at forældrenes holdning til skole, lektier mv. har afgørende betydning for, hvordan børn og unge opfatter skolen. Det er vigtigt, at forældrene bakker aktivt op om børnenes skolegang. Derfor kan kommunerne søge om midler til at oprette tilbud om familiekurser, fx på højskoler, hvor der blandt andet sættes fokus på forældrenes evne til at støtte børnenes skolegang. Familier med anden etnisk baggrund end dansk er en særlig målgruppe.

Styrket inddragelse af indvandrerforældre i grundskolen
Forældre skal engagere sig i deres børns skolegang. Men i mange tilfælde kender forældrene ikke til det danske skolesystem og dets muligheder for indflydelse. Det gælder særligt forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Derfor skal de informeres om det danske skolesystem – hvordan de kan engagere sig i skolen og bidrage til udviklingen af barnet fagligt og socialt.

Udbredelse af forældreprogrammer
Forældreprogrammer har vist sig at have en god effekt på deltagernes forældreevne. Det er vigtigt at fokusere på dokumenterede effekter i arbejdet med forældreevnen. Derfor skal programmet Multidimensional Treatment Foster Care udbredes. Der oprettes en pulje, som kommunerne kan søge midler fra. Programmet retter sig mod unge, som af forskellige årsager står foran anbringelse. Programmet indebærer, at den unge anbringes midlertidigt i en særligt uddannet plejefamilie, mens forældrene modtager intensiv familiebehandling og klædes på til at støtte den unge.

Bedre hjælp til unge mødre
Unge enlige mødre er en særligt sårbar målgruppe. Børn af unge, enlige mødre er stærkt overrepræsenteret i de kommunale børnesager. Det skyldes blandt andet, at alt for mange unge mødre står uden støtte til at løfte den store opgave, det er at få barn i en ung alder. De har ofte et svagt netværk og står i mange tilfælde uden for arbejdsmarkedet. Dertil kommer, at de unge mødre ofte i forvejen kæmper med andre problemstillinger, som fylder meget. De har brug for rådgivning og vejledning. Derfor skal indsatsen styrkes. Der oprettes en pulje, som kommuner og frivillige foreninger kan søge midler fra. Indsatsen skal have fokus på uddannelse, beskæftigelse og netværk.

Udbredelse af medborgercentre (community centre) med lektiecaféer og online lektiehjælp
Erfaringer fra Gellerup-området i Århus viser, at biblioteker spiller en central rolle i forhold til at skabe kulturelle og sociale samlingspunkter i udsatte boligområder. Biblioteket kan danne rammen om en helhedsorienteret indsats med en lang række tilbud. Der er både mulighed for faglig læring, socialt samvær og rådgivning om fx sundhed, bolig, beskæftigelse og familieforhold. Der skal oprettes flere medborgercentre i de udsatte boligområder. Med udgangspunkt i de udsatte boligområders medborgercentre skal der oprettes lektiecaféer, hvor børnene og gerne deres forældre kan få hjælp til lektielæsningen. De skal sikre, at tosprogede elever, der ikke får nok støtte hjemmefra, får de nødvendige skolekundskaber.

Foto

Forrige10  af  14Næste