20.06.2006

Historisk aftale om velfærdsreformer


Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået en aftale om reformer, der dækker en lang række områder i det danske velfærdssamfund. Aftalen – der nu er godkendt i de respektive folketingsgrupper – kommer i forlængelse af regeringens udspil Fremtidens velstand og velfærd, som blev præsenteret den 4. april i år.

Regeringen og Dansk Folkeparti har endvidere indgået en aftale vedrørende fremtidig indvandring.

Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden
Aftalen omfatter følgende områder:

 • Senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.
 • Forstærket indsats for at nedbringe ledigheden.
 • Flere indvandrere og efterkommere i arbejde.
 • Hurtigere igennem uddannelserne.
 • Ungdomsuddannelse til alle. 
 • Styrket voksen- og efteruddannelse
 • Investeringer i fremtiden.
 • Forskning og udvikling.
 • Innovation og iværksætteri.
 • Flere med en videregående uddannelse.

Finansminister Thor Pedersen og økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen siger i forbindelse med aftalen:

”Det er meget tilfredsstillende, at vi har en bred politisk aftale om så vigtige spørgsmål. Fem af Folketingets partier, som repræsenterer 158 af Folketingets mandater, står bag. Det sikrer tryghed og stabilitet.”

”Der er tale om en historisk bred politisk aftale, der sikrer større velstand og beskæftigelse de kommende årtier. Beskæftigelsen øges med 110.000 personer frem mod 2025 og 125.000 i 2040. Regeringen er tilfreds med det opnåede resultat”.
 
Aftalen bygger på et grundigt arbejde. Regeringens udspil tog blandt andet tog afsæt i Velfærdskommissionen, Globaliseringsrådet og trepartsdrøftelserne om voksen- og efteruddannelse.

Aftalen indebærer, at efterlønsalderen gradvist stiger fra 60 i 2019 til 62 i 2022. Alle som er 48 eller derover ved udgangen af 2006 påvirkes dermed ikke af denne del af aftalen. Fra 2025 skal aldersgrænserne stige i takt med levetiden for en 60-årig. Antallet af år, som man i gennemsnit har mulighed for at tilbringe med efterløn og pension, vil nærme sig 19½ år på længere sigt.

”Ændringerne i tilbagetrækningsreglerne er nænsomme og sikrer balance i velfærdssamfundets økonomi mange årtier frem, selv om vi bliver mange flere ældre og færre i de erhvervsaktive aldre. Ambitionsniveauet er på linje med det, vi spillede ud med i april. I forhold til andre lande er vi ekstraordinært godt forberedt på de fremtidige udfordringer” siger Thor Pedersen og Bendt Bendtsen.

Aftalen indebærer herudover ændringer i arbejdsmarkedspolitikken og en række tiltag, der styrker integrationen. Der gennemføres også ændringer i uddannelsessystemet for at sikre, at de unge kommer hurtigere igennem uddannelserne.

Reformerne styrker beskæftigelsen og bidrager til at understøtte opsvinget. Samtidig sikres finansiering til markante investeringer i fremtiden. Der er således afsat penge til et permanent løft i investeringerne på 10 mia. kr. frem mod 2012. Denne Globaliseringspulje skal navnlig bruges til at:

 • Øge de offentlige forskningsbevillinger til 1 pct. af BNP fra og med 2010
 • Styrke innovation og iværksætteri
 • Mindst 95 pct. skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015
 • Mindst 50 pct. af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2015
 • Styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen

Puljen udmøntes af de partier, der står bag aftalen om velfærdsreformer.

Aftale om fremtidig indvandring
Endvidere har regeringen indgået aftale med Dansk Folkeparti om fremtidig indvandring. Aftalen indeholder følgende elementer:

 • Integrationseksamen som betingelse for adgang til tidsubegrænset opholdstilladelse og ret til kontanthjælp
 • Test i danske samfundsforhold og sprogkundskaber ved familiesammenføring
 • Fortsat indsats mod asylshopping
 • Jobkortordningen udvides
 • Green card-ordning for særligt velkvalificerede udlændinge og udenlandske studerende

Finansminister Thor Pedersen og økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen siger i forbindelse med aftalen:

”Beskæftigelse er vejen til bedre integration. Det er derfor vigtigt, at udlændinge møder et klart signal om, hvad der forventes af den pågældende i Danmark, herunder at beskæftigelse er normen i Danmark, og at pligter og rettigheder følges ad.
Men også, at der er givet bedre mulighed for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft med gode forudsætninger, som kan bidrage til at forlænge det nuværende opsving, hvor mangel på arbejdskraft ellers kan dæmpe fremgangen.”


Læs mere om aftalen her

Bemærk at der i forhold til version af aftalen offentliggjort 20. juni er tilføjet et appendiks om voksen og efteruddannelse (21. juni).

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer