03.11.2008

Ændring af reglementet for Den Sociale Pensionsfond


Som led i statsgældspolitikken justeres reglementet for Den Sociale Pensionsfond (DSP) med henblik på at udvide muligheden for placeringer i bl.a. realkreditobligationer. Justeringen har til formål at afdække statens renteudgifter i forbindelse med finansieringen af almene boliger, hvor renterisikoen bæres af staten.

DSP’s investeringsstrategi fastlægges løbende i samarbejde mellem Finansministeriet, Velfærdsministeriet og Danmarks Nationalbank.

DSP er oprettet ved lov i 1970, hvor der blev indført et særligt folkepensionsbidrag. DSP’s grundkapital hidrører fra den formue, der henstod, da det særlige folkepensionsbidrag på 2 pct. bortfaldt pr. 1. januar 1982. DSP udgør en del af statens formue.

Finansieringen af almene boliger sker ved optagelse af realkreditlån. Finansieringsstrategien fastlægges løbende i samarbejde mellem Velfærdsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet samt Nationalbanken (observatørstatus) og har til formål at sikre lave, langsigtede renteomkostninger.

Finansminister Lars Løkke Rasmussen udtaler i den forbindelse:

Det er staten, der betaler renteudgifterne i de almene boliger. I en tid med finansiel uro er det derfor hensigtsmæssigt, at staten samtidig investerer en del af DSP’s formue i realkreditobligationer, så renteindtægter og -udgifter i højere grad matcher hinanden.

Det er selvfølgelig særlig relevant i en tid med uro på de finansielle markeder, og hvor renten på statsobligationer og realkreditpapirer kan svinge i forhold til hinanden. I forbindelse med refinansieringen af lån i den almene boligsektor i december sigtes der således efter, at DSP opkøber realkreditobligationer for 22 mia. kr. svarende til refinansieringen af lån i almene boliger.

Parallelt hermed går Danmarks Nationalbank nu i gang med at udstede lange 30-årige statsobligationer. Det er en beslutning, der er taget i fællesskab mellem regeringen og nationalbanken. Formålet hermed er at udbyde en lang obligation, som pensionssektoren kan anvende til afdækning af de langsigtede forpligtelser over for kunderne.

Derudover henvises til følgende:
Nationalbankens pressemeddelelse af d.d. vedr. "Den Sociale Pensionsfonds investeringsstrategi" samt
Nationalbankens pressemeddelelse af d.d. vedr. "Åbning af 30-årig dansk statsobligation".

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer