EU og international økonomisk politik


Finansministeriet har ansvaret for international økonomisk politik, herunder det økonomiske samarbejde i EU, den internationale valutafond (IMF), globalt økonomiske samarbejde i G20, international klimafinansiering, samt det nordiske økonomiske samarbejde.

Flag foran EU-bygning

Det er en central opgave for Finansministeriet at varetage Danmarks interesser i det internationale samarbejde om økonomisk politik, herunder fastlægge danske holdninger til de økonomiske sager og medvirke til at sikre sammenhæng mellem dansk økonomisk politik og de internationale drøftelser og forpligtelser på det økonomiske område. Det inkluderer også statsfinansielle og samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger af EU-forslag. Derudover udarbejder Finansministeriet analyser af internationale økonomiske og finansielle forhold. 

EU’s økonomiske samarbejde (ECOFIN) 
Finansministeriet forbereder finansministerens deltagelse i møderne i Rådet af EU’s økonomi- og finansministre (ECOFIN). Derudover bidrager Finansministeriet med forberedelse af økonomisk-politiske emner til EU-topmøderne i Det Europæiske Råd (DER). 

Nogle af de centrale sagsområder er bl.a. EU’s finanspolitiske samarbejde (Stabilitets- og Vækstpagten, Finanspagten mv.), EU-landenes samarbejde om økonomisk politik og strukturreformer (det europæiske semester), EU’s samarbejde om skattepolitik (fx moms, selskabsskat, bekæmpelse af skatteunddragelse mv.), EU’s samarbejde om finansiel regulering og tilsyn (bl.a. bankunionen) samt videreudvikling af den økonomiske og monetære union (ØMU) og eurosamarbejdet.

EU's budget
Finansministeriet er regeringens ressortansvarlige ministerium vedrørende EU’s budget og varetager således den koordinerende funktion for den danske håndtering af EU-budgetsager. Det omfatter bl.a. EU’s flerårige finansielle rammer, det årlige EU-budget og bekæmpelse af svig med EU-midler.

EU og statsfinanserne
Statsfinansielle konsekvenser af forslag til EU-retsakter indgår som et vigtigt aspekt, når dansk holdning til forslaget skal fastlægges.  

Det globale økonomiske samarbejde (IMF mv.) og international klimafinansiering  
Finansministeriet varetager Danmarks interesser i det globale økonomiske samarbejde bl.a. i forhold til den internationale Valutafond (IMF), den nordisk-baltiske valgkreds i IMF og G20, og forbereder finansministerens deltagelse IMF’s rådgivende ministerkomité (IMFC). 

Finansministeriet bidrager derudover aktivt til Danmarks arbejde i internationale klimaforhandlinger. Det er bl.a. Finansministeriets opgave at bidrage til hensigtsmæssig udmøntning af klimafinansiering samt analysere de statsfinansielle konsekvenser af international klimapolitik. 

Det nordiske økonomiske samarbejde (MR-Finans) 
Finansministeriet er ansvarlig for det nordiske samarbejde på det økonomiske område. Det gælder bl.a. finansministerens deltagelse i de nordiske finansministermøder (MR-Finans).        


Publikationer