10.11.2014

Budgetgarantien


Via budgetgarantiordningen kompenseres kommunerne for ændringer i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder samt udgifter til førtidspension. Baggrunden herfor er et ønske om at beskytte kommunerne mod udsving i de konjunkturfølsomme udgifter. Kompensationen sker ved, at det kommunale bloktilskud årligt reguleres i forhold til ændringen i udgifterne på landsplan. Ved et eventuelt fald i udgifterne nedsættes tilskuddet tilsvarende.

Garantien sikrer således, at ændringer i kommunernes udgifter til konjunkturafhængige overførselsindkomster modsvares krone for krone af ændringer i det statslige bloktilskud.

Budgetgarantien omfatter følgende områder:

  • Kontanthjælp
  • Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 
  • Revalidering 
  • Kommunal aktivering 
  • Ledighedsydelse 
  • Erhvervsgrunduddannelse 
  • Førtidspension 
  • Danskundervisning af udlændinge 
  • Introduktionsydelse og aktivering efter kapitel 4 og 5 i lov om integration af udlændinge i Danmark

Budgetgarantien omfatter kommunernes nettoudgifter på de berørte områder. Nettoudgifterne opgøres som kommunernes bruttoudgifter fratrukket refusioner og tilskud fra staten samt tilknyttede tilskud og indtægter.

Der sker en foreløbig regulering af bloktilskuddet til kommunerne som følge af budgetgarantien i forbindelse med fastsættelsen af bloktilskuddet. Budgetgarantien efterreguleres, når de faktiske kommunale udgifter i tilskudsåret er opgjort.

Publikationer