10.11.2014

Det udvidede totalbalanceprincip (DUT)


Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) indebærer, at staten kompenserer kommuner og regioner for kommunale og regionale udgiftsændringer som følge af blandt andet ny lovgivning. Det sker ved, at det samlede statstilskud forhøjes eller reduceres, når kommunerne eller regionerne bliver pålagt eller frataget opgaver.

Det udvidede totalbalanceprincip indebærer, at kommuner og regioner kompenseres for de udgiftsmæssige konsekvenser af ændringer i byrde- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne, og for ændringer staten foretager i regelgrundlaget for eksisterende kommunale og regionale opgaver.

DUT omfatter både udgifter og indtægter: Altså regelændringer mv., der medfører:

  1. Merindtægter 
  2. Mindreindtægter 
  3. Merudgifter
  4. Mindreudgifter 

Alle regelændringer både i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer osv. men også henstillinger og vejledninger kan give anledning til en regulering af statstilskuddet. Det er altså ikke det formelle grundlag for en regelændring, men derimod regelændringens reelle indhold, der er afgørende. 

Reguleringen af tilskuddet til kommuner og regioner som følge af DUT-princippet sker i forbindelse med udbetalingen af bloktilskuddet. 

Du kan finde DUT-vejledningen (Vejledning nr. 63 af 9/10-2007)retsinformation.dk.

Publikationer