Finanspolitiske rammer i Danmark


De overordnede rammer for finanspolitikken i Danmark udgøres af budgetloven og 2020-planen (der opdateres med jævne mellemrum). Rammerne sætter konkrete mål for den offentlige økonomi i form af mindst finanspolitisk holdbarhed, mindst strukturel offentlig balance i 2020, årlige strukturelle underskud på højst ½ pct. af BNP og overholdelse af de fastsatte udgiftslofter.

Erhvervsstatistik

Med det i budgetloven indbyggede forsigtighedsprincip kan den planlagte udvikling i de offentlige udgifter udelukkende baseres på de reformer og finansierings-tiltag, der er fundet flertal for i Folketinget. 

Styring af finanspolitikken efter den strukturelle offentlige saldo har spillet en central rolle i de seneste 10-15 år i Danmark. Med budgetloven er denne rolle forstærket yderligere og blevet lovfæstet. Den strukturelle saldo er samtidig et bedre finanspolitisk styringsmål end fx den faktiske saldo eller den offentlige gæld. 

 Styring efter den strukturelle saldo betyder bl.a., at de automatiske stabilisatorer i form af skatter og arbejdsløshedsdagpenge mv. får lov til at modvirke konjunk-turudsving, mens styring efter faktisk saldo og gæld generelt vil kunne føre til konjunkturforstærkende finanspolitik. 

Opgørelsen af den strukturelle saldo er forbundet med usikkerhed, men Finansministeriets opgørelse har været forholdsvis stabil fra én vurdering til den næste, når der tages højde for ændringer i den førte finanspolitik. I budgetloven anvendes Finansministeriets skøn for den strukturelle saldo.

Med budgetloven er der indført et budgetbalancekrav, hvor det årlige strukturelle offentlige underskud højst må udgøre ½ pct. af BNP. Det svarer til Danmarks nationalt fastsatte mellemfristede mål for den offentlige strukturelle saldo (det såkaldte MTO). 

Med virkning fra 2014 er der indført udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. Udgiftslofterne skal bidrage til at bryde tendensen i 90’erne og 00’erne til løbende budgetoverskridelser. Økonomiske sanktioner understøtter, at udgiftslofterne overholdes.Publikationer