11.11.2002

Finansredegørelse 2002


I forbindelse med offentliggørelsen af Finansredegørelse 2002 udtaler finansminister Thor Pedersen:

"Finansredegørelse 2002 viser, at regeringens målsætninger for den økonomiske udvikling frem til 2010 er indenfor rækkevidde. Regeringen er i fuld gang med arbejdet for at realisere målene.

Det gælder ikke mindst i forhold til udviklingen i beskæftigelsen. Der er behov for en betydelig stigning i beskæftigelsen frem til 2010. Blandt andet initiativerne fra "Flere i arbejde" er et skridt herhenimod. Vi skal videre i samme retning.
 
Redegørelsen lover ingen nemme snuptagsløsninger i forhold til udviklingen i dansk økonomi. Vi skal tænke langsigtet og fastholde ansvarligheden i den økonomiske politik."

Om Finansredegørelse 2002
Finansredegørelsen analyserer blandt andet:

 • De økonomiske resultater og udfordringer
 • Udviklingen i arbejdsstyrken
 • Dansk økonomi frem til 2010
 • Finanspolitikkens holdbarhed
 • Den enkeltes offentlige pension
 • Skattetrykket og skattebelastningen
 • Arbejdsmarkedets randgruppe

Et centralt element i Finansredegørelse 2002 er en opdateret fremskrivning af udviklingen i dansk økonomi frem til 2010.

Fremskrivningen er baseret på en forlængelse af konjunkturvurderingen fra Økonomisk Redegørelse, august 2002, med udgangspunkt i den forudsatte finanspolitik fra En holdbar fremtid - Danmark 2010 og centrale skøn for udviklingen i den private sektors adfærd. Der er indarbejdet en opdateret befolkningsprognose fra DREAM-gruppen. Herudover er der på ét punkt, arbejdsudbud og beskæftigelse, forudsat en ekstra stigning, som sammenbinder de samlede forudsætninger inden for rammerne af en holdbar finanspolitik.

Med indregning af de allerede gennemførte initiativer er et centralt skøn for den mulige beskæftigelsesudvikling frem til 2010 en stigning i beskæftigelsen på ca. 30.000 personer. Det skyldes primært det allerede indtrufne fald i tilgangen til overgangsydelse og førtidspension, men også bidrag fra efterlønsreformen og initiativerne i Flere i arbejde.

Det forudsatte samfundsøkonomiske forløb frem til 2010, FR02-forløbet, indebærer en samlet vækst i beskæftigelsen på i alt 85.000 personer, hvilket dermed er ca. 55.000 personer mere end det, der umiddelbart kan forventes på grundlag af allerede gennemførte initiativer. Forskellen kan skønsmæssigt fordeles på et behov på 40.000 flere i arbejdsstyrken og et holdbart fald i ledigheden på ca. 15.000 personer. 55.000 personer svarer til en ekstra stigning i beskæftigelsen på ca. 2 pct.

De mellemfristede målsætninger er baseret på at sikre overskud på de offentlige finanser på i gennemsnit 1½-2½ pct. af BNP frem til 2010. Det vil betyde, at de offentlige finanser er rustet til at imødegå de fremtidige stigninger i de offentlige udgifter som følge af aldringen af befolkningen.

Den langsigtede fremskrivning af de offentlige udgifter, der præsenteres i Finansredegørelse 2002, indikerer således, at overskuddet på de offentlige finanser i 2003 omtrent er på linje med kravet til finanspolitisk holdbarhed.

Holdbarheden er belyst på baggrund af en fremskrivning, hvor virkninger af forløbet til 2010 indgår, mens der er efter 2010 er tale om et stiliseret forløb, hvor det i hovedtræk kun er demografiske forskydninger i befolkningens sammensætning, der påvirker udviklingen i udgifterne til det offentlige forbrug og overførselsindkomster som andel af BNP.

Samlet konkluderes i Finansredegørelsen, at

 • på trods af den internationale økonomiske afmatning er pres på arbejdsmarkedet og relativt høje lønstigninger fortsat det dominerende konjunkturhensyn i dansk økonomi,
 • i kraft af en god underliggende udvikling, lav rente og overskud på offentlige finanser og betalingsbalance er en mærkbar stigning i ledigheden ikke sandsynlig,
 • den neutrale finanspolitik er vel tilpasset konjunktursituationen og den samlede finanspolitik vurderes samtidigt at være holdbar, herunder når der tages højde for den fremtidige vækst i ældrebefolkningen,
 • de allerede trufne skridt til at øge arbejdsudbuddet muliggør en vækst i beskæftigelsen på næppe over 30.000 personer,
 • for, inden for rammerne af skattestoppet og en holdbar finanspolitik, at sikre den planlagte vækst i det offentlige forbrug og lavere skat på arbejdsindkomst forudsættes yderligere 50-60.000 personer i arbejde,
 • det kræver en omfattende indsats i specielt arbejdsmarkeds- og socialpolitikken samt vellykkede bestræbelser i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og virksomhederne for at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt.

Finansredegørelse 2002 kan findes på finansministeriets hjemmeside her.


 

 

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer