25.02.2004

Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. betaling ved udeblivelse fra aftaler med det offentlige


Regeringen fremlagde den 27. august et supplerende regeringsgrundlag. Med regeringsgrundlaget viderefører og udvider regeringen målsætningen om at gøre den offentlige sektor mere moderne, levende og brugervenlig.

Regeringen ønsker bl.a. at indføre et ”noget for noget”- princip, hvis formål dels er at gøre op med konsekvensløshed i borgernes forhold til det offentlige, dels er at understrege betydningen af den enkeltes personlige ansvar.

Regeringen ønsker i den forbindelse at undersøge mulighederne for at pålægge den enkelte borger en betaling, hvis den pågældende uden gyldig grund udebliver fra aftaler med offentlige institutioner eller andre, der udfører opgaver i det offentliges tjeneste. I det supplerende regeringsgrundlag anføres:

”Der skal være respekt for andres tid og ressourcer. Borgere, der udebliver fra aftaler med det offentlige spilder personalets tid og belaster unødigt de offentlige ressourcer. Det er der eksempler på inden for f.eks. sundhedssektoren og retsvæsenet. Regeringen vil fremlægge forslag om indførelse af betaling for borgere, der udebliver fra en aftale, på de områder, hvor det er rimeligt og praktisk gennemførligt.”

Arbejdsgruppen skal vurdere, i hvilket omfang ”noget-for-noget”-princippet kan gælde ”begge veje”, og begrunde det i de tilfælde, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at indføre en lignende ordning, hvis det er det offentlige, der ikke lever op til sine forpligtelser.

Der nedsættes på ovennævnte grundlag en arbejdsgruppe, der for det første skal undersøge og beskrive i hvilket omfang borgere udebliver fra aftaler med det offentlige samt konsekvenserne heraf. Arbejdsgruppen skal endvidere beskrive hvilke sanktionsmuligheder, der allerede er mulighed for at bringe i anvendelse ved udeblivelse fra aftaler.

Arbejdsgruppen skal for det andet udarbejde forslag til, hvordan en betalingsordning kan udformes på forskellige områder. Arbejdsgruppen skal herunder beskrive økonomiske og administrative konsekvenser af de udarbejdede forslag. Arbejdsgruppen skal endvidere belyse de særlige problemer, en sådan betalingsordning vil kunne medføre for socialt vanskeligt stillede grupper.

Arbejdsgruppen skal endelig foretage en vurdering af, på hvilke områder indførelsen af en betalingsordning vil være rimelig og praktisk gennemførlig, bl.a. henset til de omkostninger det offentlige påføres som følge af udeblivelsen.

Arbejdsgruppen kan indhente ekstern bistand.

Arbejdsgruppen skal afslutte sit arbejde senest den 1. marts 2004.

Arbejdsgruppens sammensætning
Arbejdsgruppen sammensættes af repræsentanter for Beskæftigelsesministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Justitsministeriet, Socialministeriet og Finansministeriet (fmd.).

Sekretariat
Arbejdsgruppen sekretariats betjenes af Finansministeriet. 

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer