29.11.2004

Danmarks konvergensprogram for 2004 sendt til EU

I overensstemmelse med reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten har Danmark i dag fremsendt sit konvergensprogram for 2004 til EU.

Finansminister Thor Pedersen udtaler i den forbindelse:

”Danmark opfylder fortsat EU’s konvergenskriterier med bred margin. Vi har overskud på de offentlige finanser. Den offentlige ØMU-gældskvote ligger markant under grænsen på 60 pct. af BNP. Inflationen og renten er lav, og der er store overskud på betalingsbalancen.”

24.11.2004

Invitation til seminar - country study om Danmark

Som led i en ny procedure med henblik på at etablere et fastere grundlag for anbefalingerne i de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer (BEPG) har EU-Kommissionen udarbejdet et særligt studie om udfordringerne for dansk økonomisk politik.

Repræsentanter for Kommissionen præsenterer studiet på et seminar, som finder sted i Finansministeriets Rentekammersal den 1. december 2004.

22.11.2004

Forlængelse af anmeldelsesfrist til Christiania

Slots- og Ejendomsstyrelsen, der varetager statens ejerskab til Christianiaområdet, har indstillet til finansministeren, at fristen for beboernes anmeldelse af deres brugsrettigheder til bygninger og arealer efter Christianialoven udsættes med 6 måneder frem til 1. juli 2005, således som der efter loven gives mulighed for. Udsættelsen forrykker ikke tidspunktet for den hidtidige Christianiaordnings ophør pr. 1. januar 2006.

10.11.2004

Aftale om finansloven for 2005

Der er i dag indgået aftale om finansloven for 2005 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Finansminister Thor Pedersen udtaler: ”Aftalen fastholder og viderefører den kurs, vi i regeringen har lagt i de foregående tre finanslove: En sund økonomisk politik - kombineret med markante indsatser for at sikre fortsat fremgang og velværd i Danmark.”

03.11.2004

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2005

Der er den 3. november 2004 indgået en samlet aftale om udmøntning af satspuljen for 2005.

Aftalen medfører forbedringer for udsatte børn og unge, oprustning af indsatsen i forhold til børnepsykiatri, spiseforstyrrelser og bekæmpelse af svær overvægt, initiativer for handicappede, ældre og seniorer, indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti, initiativer for svage grupper på arbejdsmarkedet, integrationsinitiativer og flere andre initiativer.

16.10.2004

Skatteudskrivningen i kommunerne i 2005

Alle kommuner har nu vedtaget budgetter for 2005. Tallene viser en stigning i den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent på 0,02 procentpoint. Hertil kommer en stigning i den gennemsnitlige kommunale grundskyldspromille på 0,1 promillepoint og et merprovenu fra dækningsafgifterne på erhvervsejendomme på ca. 3,2 mio.kr. Samlet er der tale om en stigning i de kommunale skatter på 151 mio.kr. Til sammenligning er det samlede provenu af de kommunale skatter ca. 152 mia.kr.