06.08.2004

Pressemeddelelse vedr. IMF's rapport om Danmark

Den Internationale Valutafond (IMF) har i dag offentliggjort en rapport om dansk økonomi. IMF udarbejder regelmæssige landerapporter som led i fondens overvågning af medlemslandenes økonomier og rapporterne kan offentliggøres efter aftale med de nationale myndigheder. Rapporten ledsages af en ”Public Information Notice”, som gengiver IMF-bestyrelsens vurdering af dansk økonomi.

30.06.2004

Budget- og regnskabsreform i staten

Folketingets finansudvalg godkendte torsdag d. 24. juni, at der gennemføres en budget- og regnskabsreform i staten. Alle statslige institutioner skal fra 2005 udarbejde omkostningsbaserede regnskaber, mens enkelte institutioner indgår i et forsøg med omkostningsbevillinger på finansloven. I 2007 udbredes budgetreformen til hele staten.

29.06.2004

Ny publikation: ”Administrative fællesskaber – status og inspiration"

Finansministeriet udgiver i dag publikationen ”Administrative fællesskaber – status og inspiration”.
Publikationen gør status over erfaringer med administrative fællesskaber i staten og i private virksomheder med det formål at give inspiration til overvejelser om tilrettelæggelsen af de administrative opgaver.

24.06.2004

Offentliggørelse af Finansredegørelsen 2004

Finansredegørelsen offentliggøres mandag den 28. juni kl. 14.00 på www.fm.dk. På samme tidspunkt kan redegørelsen i bogform afhentes i Finansministeriets Serviceenhed, Christiansborg Slotsplads 1, København K.

16.06.2004

Ny publikation: Statens selskaber 2004

Finansministeriet offentliggør i dag publikationen Statens selskaber 2004. Publikationen, der fremover vil udkomme årligt, giver et overblik over udviklingen i statslige aktieselskaber og øvrige statslige aktiebesiddelser.

16.06.2004

Regeringens initiativer som følge af betænkning nr. 1443 fra Udvalget om embedsmænds rådgivning og bistand

Udvalget om embedsmænds rådgivning og bistand til regeringen og dens ministre offentliggjorde d. 7. juni 2004 betænkning nr. 1443. Betænkningen er udarbejdet af et sagkyndigt udvalg med professor, dr. jur. Jens Peter Christensen som formand.
Regeringen har nu drøftet udvalgets vurderinger og anbefalinger. Regeringen tager udvalgets betænkning til efterretning i sin helhed og vil tage initiativ til, at den nødvendige opfølgning straks sættes i værk.

16.06.2004

Ny analyse om lavindkomstgruppen i Danmark

I dag offentliggøres rapporten ”Lavindkomstgruppen – mobilitet og sammensætning”. Rapporten forholder sig til nogle af de oplysninger, der har været fremme i debatten om lavindkomstgruppen, en analyse af gruppen, samt en kort gennemgang af initiativer gennem de seneste par år, som har haft betydning for svage grupper, indkomstfordelingen og tilskyndelsen til at søge arbejde.

15.06.2004

Forhandlingsresultat om Københavns Kommunes forhold i 2005

1. Indledning

Regeringen og Københavns Kommune har drøftet en række forhold af særlig betydning for Københavns Kommune i 2005.
Københavns Kommune tager regeringens økonomisk-politiske målsætninger til efterretning.
Københavns Kommune tager regeringens aftaler med KL og Amtsrådsforeningen, herunder størrelsen af bloktilskuddet til amter og kommuner, til efterretning.