05.12.2005

Fortsat store overskud på statens finanser og de offentlige finanser i 2006


”Dansk økonomi er inde i en historisk stærk udvikling. Der skønnes store overskud på både statens finanser og de offentlige finanser samtidig med, at der gennemføres forbedringer i den offentlige service. De sunde offentlige finanser er et godt udgangspunkt for at drøfte tilpasninger, der kan gøre velfærdssamfundet mere robust over for fremtidens udfordringer.” siger finansminister Thor Pedersen i forbindelse med offentliggørelsen af Budgetoversigt 3, december 2005.

Med aftalerne om finansloven for 2006 iværksættes en række nye større initiativer. Samtidig udmøntes afsatte reserver i 2006 samt en del af reserverne i de efterfølgende år fra finanslovforslaget for 2006. Hermed sikres en fortsat styrkelse af blandt andet forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri, vilkårene for børnefamilier, sygehuse og ældre samt natur og miljø

Finansloven for 2006 afspejler samlede statslige udgifter for godt 468 mia.kr. og statslige indtægter for knap 515½ mia.kr. Overskuddet på statens finanser ventes dermed at udgøre knap 47½ mia.kr. i 2006. Det fremgår af Budgetoversigt 3, december 2005.

Statens overskud på DAU-saldoen ventes at blive rekordstort og skønnes til godt 68 mia. kr. i 2005 (2004: 27,7 mia. kr.)

Korrigeret for ekstraordinære indtægter samt øvrige engangsforhold mv. skønnes overskuddet på statens finanser at stige fra godt 33½ mia.kr. i 2005 til ca. 39 mia.kr. i 2006.

Overskuddet på de samlede offentlige finanser, der dækker stat, kommuner, amter, A-kasserne og Lønmodtagernes Garantifond, skønnes til 51,3 mia.kr. i 2005 og 36,4 mia.kr. i 2006. Det svarer til 3,3 pct. af BNP i 2005 og 2,3 pct. af BNP i 2006.

Med afsæt i de nye skøn for de offentlige finanser skønnes et neutralt aktivitetsbidrag fra finanspolitikken i 2005.

De foreløbige kommunale budgetter for 2006 afspejler overskridelser i forhold til økonomiaftalerne i juni 2005. I lyset heraf forbereder regeringen en række tiltag for at sikre, at det kommunale forbrug i 2006 bringes i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Forudsat kommunal aftaleoverholdelse i 2006 skønnes aktivitetsbidraget fra finanspolitikken at være omtrent neutralt.

Korrigeret for genudlån skønnes statens gæld at falde fra 38,1 pct. af BNP i 2001 til 23,2 pct. af BNP i 2006, og der skønnes et fald i ØMU-gælden korrigeret for genudlån fra 47,0 pct. af BNP i 2001 til 29,0 pct. af BNP i 2006. 

Der henvises i øvrigt til Økonomisk Redegørelse, december 2005 for en gennemgang af den ventede konjunkturudvikling, der ligger til grund for skønnene for de offentlige og statslige finanser.

Budgetoversigt 3, december 2005 kan downloades her

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer