10.06.2005

Solid aftale med amterne om økonomien

Regeringen og Amtsrådsforeningen (ARF) har fredag aften indgået aftale om amternes økonomi for 2006. Da amterne den 1. januar 2007 erstattes af fem regioner i forbindelse med kommunalreformen er det den sidste aftale, der hermed er indgået med amterne.

30.05.2005

Offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse, maj 2005

Finansministeriet offentliggør i dag Økonomisk Redegørelse, maj 2005, med blandt andet følgende indhold:
• BNP ventes at stige med 2,4 pct. i 2005 og 2,2 pct. i 2006.

• Beskæftigelsen er steget lidt i 2004 og ventes at vokse med knap 30.000 personer frem til 2006.

• I fortsættelse af faldet i ledigheden siden slutningen af 2003 ventes en nedgang i ledigheden på 18.000 personer i 2005 og 11.000 personer i 2006.

• Overskuddet på betalingsbalancen skønnes i 2005 at falde til ca. 33 mia. kr. mod 36 mia. kr. i 2004 og 46 mia. kr. i 2003. I 2006 ventes overskuddet at stige til 39 mia. kr. Det er ca. 14 mia. kr. mindre end skønnet i decemberredegørelsen.

• Overskuddet på de samlede offentlige budgetter i 2004 blev ifølge den foreliggende, men stadig foreløbige opgørelse 33,7 mia. kr. Det er knap 12 mia. kr. mere end vurderet i decemberredegørelsen.

• ØMU-gælden skønnes at falde fra 42,8 pct. af BNP ved udgangen af 2003 til 34,6 pct. ved udgangen af 2006.

30.05.2005

Større overskud på statens og de offentlige finanser

Ifølge statsregnskabet for 2004 er overskuddet på statens finanser opgjort til 27,7 mia.kr. i 2004, og overskuddet på statens finanser skønnes til 30,7 mia.kr. i 2005, jf. Budgetoversigt 1, maj 2005.
I forhold til decemberoversigten er overskuddet på statens DAU-saldo opjusteret i begge år, hvilket især skal ses i sammenhæng med større faktiske og forventede indtægter fra pensionsafkast- og selskabsskat. Merindtægter fra moms og afgifter bidrager desuden til opjusteringen af DAU-overskuddene.

24.05.2005

Kortlægning af ministeriernes udbudspolitikker

Alle ministerier har for første gang udarbejdet udbudspolitikker for hele ministerområdet. Udbudspolitikkerne indeholder strategier for ministeriernes arbejde med udbud og udlicitering samt oversigter over ministeriernes udbudsegnede opgaver.