19.12.2006

Regeringen mødes med Danske Regioner


Regeringen og Danske Regioner har i dag som opfølgning på sommerens økonomiaftale afholdt kvartalsmøde. På mødet har parterne drøftet udviklingen på sundhedsområdet og fremadrettede udfordringer for regionerne.


Et centralt tema på mødet var aktiviteten på sygehusområdet i 2006. Det seneste skøn for sygehusaktiviteten i 2006 viser, at amterne behandler flere patienter end forudsat i sommerens aftale for 2007. For at sikre, at de nyoprettede regioner kan videreføre aktiviteten på de sundhedsopgaver, der overtages fra amterne, har regeringen tilkendegivet, at den vil søge tilslutning til, at regionerne får den nødvendige finansiering hertil i 2007.

Herudover drøftede regeringen og Danske Regioner muligheder for en styrket indsats på kræftområdet. Der er enighed om, at der etableres en særlig finansieringsordning på strålebehandlingsområdet.

Der er endvidere enighed om, at regionerne skal have den fornødne likviditet til at understøtte en hensigtsmæssig økonomistyring. Det er derfor blevet aftalt, at regionerne på kort sigt får mulighed for at ansøge om at kunne optage lån til at opbygge den nødvendige likviditet. Til sommer vil regeringen og Danske Regioner drøfte spørgsmålet med henblik på en langsigtet løsning.

Regeringen og Danske Regioner er enige om at fortsætte drøftelserne af fremtidens sygehusstruktur, som vil indgå som et centralt tema i forårets forhandlinger vedr. 2008. Frem til næsten års forhandlinger vil der blandt andet være en drøftelse af forudsætningerne i en flerårig investeringsplan.

I forlængelse af aktivitets- og udgiftsudviklingen i 2006 er parterne enige om i fællesskab at belyse regionernes redskaber til fremover at styre udgiftsudviklingen på sundhedsområdet.

For at downloade konklusionsteksten fra mødet i PDF - klik her.


 

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer