08.05.2007

Forkerte påstande om Finansministeriet

I dagens udgave af JyllandsPosten har firmaet Print-tech A/S under overskriften ”Er der korruption i Finansministeriet?” indrykket en annonce, hvori der optræder påstande om, at den statslige indkøbsaftale om tonere modvirker konkurrencen og ikke tilgodeser miljøhensyn. Det antydes endvidere, at der har været uregelmæssigheder i Finansministeriet i forbindelse med kontraktindgåelsen.

07.05.2007

Status for udviklingen i råd og nævn i VK-regeringens tid

Finansministeriet foretog i april 2006 en gennemgang af samtlige ministeriers op-rettelser, nedlæggelser og sammenlægninger af statslige råd, nævn, centre mv. si-den regeringens tiltræden i november 2001, jf. tabel 1. Ministerierne var for så vidt angår deres ressort anmodet om bidrag til besvarelsen.

16.04.2007

Statsregnskab for 2006

Ifølge statsregnskabet for 2006 er overskuddet på statens finanser, dvs. DAU-saldoen, opgjort til godt 98½ mia.kr. i 2006. Det er knap 15 mia.kr. mere end skønnet december 2006. De endelige tal for statsregnskabet i 2006 stemmer dermed omtrent overens med de foreløbige regnskabsoplysninger fra primo 2007.

30.03.2007

Kammeradvokaten: Finansministeriet må ikke opsige computerkontrakt

Det er blevet fremført i pressen, at Finansministeriet burde opsige kontrakten med Lenovo Danmark ApS om computere som følge af Klagenævnet for Ud-buds’ kendelse. Finansministeriet har bedt Kammeradvokaten om en redegørelse for de retlige konsekvenser af Klagenævnets afgørelse.

20.03.2007

Ny digital strategi for den offentlige sektor

Regeringen, KL og Danske Regioner har netop lanceret en ny digital strategi for den offentlige sektor. Med strategien 'Mod digital bedre service, øget effektivisering og stærkere samarbejde' styrkes indsatsen for at gøre det lettere for borgere og virksomheder, at være i kontakt med den offentlige sektor.