22.04.2008

Stort set uændret nettokassesaldo i 2007


Nettokassesaldoen er opgjort til 82¾ mia. kr. i 2007. Det viser statsregnskabet for 2007, der er offentliggjort i dag. Dermed er nettokassesaldoen godt ¾ mia. kr. lavere end skønnet i februar på baggrund af Nationalbankens opgørelse den 3. januar 2008.

Nettokassesaldoen er opgjort til 82¾ mia. kr. i 2007. Det viser statsregnskabet for 2007, der er offentliggjort i dag. Dermed er nettokassesaldoen godt ¾ mia. kr. lavere end skønnet i februar på baggrund af Nationalbankens opgørelse den 3. januar 2008.

Den stort set uændrede nettokassesaldo skal ses i sammenhæng med en højere DAU-saldo, der modsvares af større genudlån mv. samt beholdningsbevægelser, periodiseringer mv., jf. tabel 1 nedenfor.

Ifølge statsregnskabet kan DAU-saldoen opgøres til knap 106¼ mia. kr. i 2007. Det er ca. 10¾ mia. kr. mere end skønnet på 95½ mia. kr. i Budgetoversigt 1, februar 2008.

Det større DAU-overskud på statsregnskabet for 2007 følger primært af statslige mindreudgifter på ca. 8½ mia. kr. og i mindre omfang statslige merindtægter på ca. 2¼ mia. kr.

På udgiftsbudgettet skal mindreudgifterne ses i sammenhæng med de ministerfordelte udgifter, der er knap 9¼ mia. kr. lavere end skønnet i februar. Mindreudgifterne omfatter blandt andet en regnskabsmæssig revurdering af hensættelser vedr. det støttede byggeri, annullering af tilsagn samt regnskabsteknisk betingede mindreudgifter vedr. lokaleforsyning i forbindelse med de overtagne amtslige uddannelsesinstitutionsbygninger.

Disse mindreudgifter for i alt ca. 4½ mia. kr. har ikke likviditetsvirkning i 2007 og medvirker dermed til, at ændringen i DAU-overskuddet ikke har gennemslag på nettokassesaldoen.

Merindtægterne kan primært henføres til personskatterne, der som følge af højere frivillige indbetalinger i 2007 er godt 2½ mia. kr. højere end skønnet i februar.

For mere detaljerede oplysninger om statsregnskabet for 2007 henvises til Økonomistyrelsens oversigt over bevillingslove og statsregnskaber 

Se tabel 1 med DAU-saldo og nettokassesaldo i statsregn-skabet for 2007 (PDF) her.

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer