27.11.2008

Skriftlige kommentarer fra Finansministeriet til DØR rapporten, november 2008


Den finansielle krise og de dårlige internationale konjunkturer medfører en svag udvikling i efterspørgsel og produktion de næste år, og det er nødvendigt at nedjustere hidtidige skøn.

Det forekommer dog at være på den pessimistiske side, når DØR regner med egentlige fald i BNP både i 2009 og i 2010, herunder at den opgang i den samlede efterspørgsel, som ventes i 2010, tilsyneladende forventes modgået af en endnu kraftigere stigning i importen samme år.

Blandt de forhold, som efterhånden vil trække væksten op, er en meget kraftig stigning i husholdningernes disponible realindkomster på omkring 4 pct. i 2009, samt at der er udsigt til ret store rentefald frem mod medio 2009. Begge dele kan forekomme underspillet i DØRs fremstilling. Hertil kommer, at olie- og råvarepriser nu er faldet til et noget lavere niveau, end det, der er lagt til grund i DØR-rapporten.

I forhold til Finansministeriets aktuelle vurdering regner DØR desuden med forholdsvis afdæmpet vækst i det offentlige forbrug og de offentlige investeringer samlet set i årene 2008-2010. Det anføres i den forbindelse, at de store prisstigninger i 2008 skulle begrænse realvæksten i det offentlige forbrug samme år, fordi de nominelle udgiftsrammer skal overholdes. Det er imidlertid langt fra oplagt, fordi de nominelle rammer efter sædvanlig praksis korrigeres for ændrede pris- og lønforudsætninger.

Der er stor usikkerhed om det videre forløb i lyset af bl.a. den finansielle uro, og at især banker kan tænkes at reducere låneudbuddet. Konsekvenserne for realøkonomien af en egentlig kreditklemme kan blive mærkbare, men det er grundlæggende svært at afgøre, hvorvidt kreditvilkårene bliver strammere end det, der er normalt i den aktuelle konjunktursituation, hvor der også vil være vigende lånebehov.

Det er en central pointe, at udgangspunktet for dansk økonomi med ekstraordinært lav ledighed er væsentligt bedre end i mange andre lande, og at en normalisering af konjunkturerne under alle omstændigheder kræver en periode med lav vækst i produktionen og afdæmpning af presset på arbejdsmarkedet.

Det er derfor også en naturlig anbefaling, at finanspolitikken i 2009 ikke skal lempes mere end det, der er lagt op til. Det vil som angivet medføre øget import, større inflation end ellers, og derudover formentlig opadgående pres på rentespændet.

Det anføres også helt korrekt, at man endnu ikke kan bedømme behovet for finanspolitiske reaktioner i 2010, men det nævnes, at yderligere lempelser kan blive relevante, hvis konjunkturerne udvikler sig som beskrevet i rapporten – uden nærmere overvejelser om eksempelvis pengepolitikken (dvs. renteudviklingen) og betydningen heraf for finanspolitikken, samt de aktivitetsbidrag, som kommer fra allerede gennemførte initiativer (herunder forsinkede virkninger fra skattenedsættelser i 2009) og vækstrammerne mv. i 2015-planen. Det er desuden ikke tydeligt, hvornår DØR mener, at man bør fravige den mellemfristede planlægning ud fra rene konjunkturhensyn, dvs. hvor grænsen går i forhold til finetuning, givet usikkerheden i prognoserne og skønnene for strukturel ledighed mv.

DØRs skøn for de offentlige finanser er formentlig i den optimistiske ende især i 2010, hvor overskuddet kan vendes til underskud, og selv om svækkelsen ikke umiddelbart har strukturel karakter, er det korrekt, at udfordringerne i forhold til 2015-planen skærpes.

Rapporten indeholder nogle lidt hurtige bemærkninger om, at de initiativer, som har været rettet mod obligationsmarkedet, kan sende et uheldigt signal om, at regeringen også i fremtiden vil træde til, hvis der er udsigt til markante stigninger i de korte renter. Kritikken forekommer ikke gennemarbejdet og forholder sig ikke til den konkrete baggrund for disse tiltag, og mulige alternativer.

Fsva. DSP’s mulighed for at placere i realkreditobligationer gælder særligt, at der – som offentliggjort ved flere lejligheder – i den konkrete situation har været sigtet efter at afdække statens renterisiko i forbindelse med finansieringen af almene boliger. Der er således ikke tale om en hjælpepakke med sigte på at påvirke kursdannelsen, men om en sund statsfinansiel foranstaltning.

DØR har udarbejdet en meget omfattende gennemgang af skattesystemet med mange gode informationer og spændende analyser. Der er tilsyneladende enighed om, hvordan forskellige instrumenter i den personlige indkomstbeskatning skal rangordnes både ift. fordeling og effektivitet Men det er umiddelbart svært at gennemskue, om rapportens skøn over de afledte virkninger af ændret kapitalindkomstbeskatning er realistiske, og rapporten giver ikke meget information, der kan bruges til en nærmere vurdering heraf.

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer