08.12.2008

Danmarks Konvergensprogram for 2008 sendt til EU


Danmark har i dag fremsendt sit Konvergensprogram 2008 til EU. Konvergensprogrammet er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i EU's Stabilitets- og Vækstpagt.

Konvergensprogrammet er en opdatering af 2015-planen fra august 2007 og er blandt andet baseret på konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse, december 2008.

Finansminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

Dansk økonomi har været gennem en længere periode med betydelig fremgang i produktion og beskæftigelse og gunstige vilkår for de offentlige finanser. Det har betydet, at den offentlige gæld er blevet nedbragt kraftigt.

Nu er udsigterne for både vækst og de offentlige finanser svækket i de kommende år. Konvergensprogrammet for 2008 viser, at de centrale målsætninger for de offentlige finanser i 2015-planen i store træk er opfyldt, men også hvor vigtigt det er at gennemføre strukturreformer fremadrettet.

I Konvergensprogrammet fastholder vi målsætningen om, at der skal gennemføres strukturreformer, som øger beskæftigelsen med mindst 20.000 personer og modgår tendensen til faldende arbejdstid. Det er nødvendigt hvis vi skal undgå stramninger af den økonomiske politik på længere sigt.

Omvendt er vi også så godt stillet at vi kan reagere finanspolitisk, hvis der skulle komme et reelt behov. Det er i kraft af vores langsigtede planlægning inden for rammerne af 2015-planen, at vi nu står godt rustet til at håndtere udfordringerne med finansiel krise og international lavvækst.

Konvergensprogrammet opfylder EU's konvergenskriterier, der blandt andet er en forudsætning for at deltage i euroen”.

I Danmarks Konvergensprogram 2008 er der taget politisk stilling til de overordnede finanspolitiske prioriteringer og målsætninger frem til 2015.

De finanspolitiske rammer og sigtepunkter udgør grundlaget for den løbende tilrettelæggelse af finanspolitikken.

De to centrale pejlemærker for finanspolitikken er, at finanspolitikken skal være holdbar, og at der fastholdes overskud på den offentlige saldo hele vejen frem til 2015 (strukturelt, dvs. renset for konjunkturudsving og andre midlertidige forhold).

2015-planen fra august 2007 indeholdt strukturpolitiske krav til beskæftigelse og arbejdstid, der i forløbet var tilstrækkelige til at sikre holdbare offentlige finanser. De centrale krav var nye initiativer, der øger den strukturelle ustøttede beskæftigelse med 20.000 personer frem mod 2015 og sikrer, at den gennemsnitlige arbejdstid ikke falder.

Siden fremlæggelsen af 2015-planen er der vedtaget en Jobplan og en Sygefraværshandlingsplan, der tilsammen udmønter en del af kravene til navnlig arbejdstid – svarende til ca. 0,1 pct. af BNP. Trods finansiel krise og pres på finanserne de næste år, er det resterende uudmøntede krav på ca. 0,7 pct. af BNP (12 mia. kr.) ifølge fremskrivningen i KP08 stort set tilstrækkeligt til at sikre, at finanspolitikken er holdbar og at der er balance på finanserne i 2015.

De offentlige forbrugsudgifter øges i forløbet fra 26¼ pct. af konjunkturrenset BNP i 2007 til godt 27 pct. af BNP i 2015 og overstiger dermed pejlemærket på 26½ pct. Det afspejler dels revisioner af historiske nationalregnskabstal for BNP-niveauet frem til 2007, men også højere offentlig pris- og lønvækst i 2008 og i prognosen for 2009 og 2010 med baggrund i overenskomstaftalerne. Derimod er realvæksten i det offentlige forbrug i 2008-10 og i resten af perioden frem til 2015 på linje med det forudsatte. Den forøgede udgiftsandel er derfor ikke udtryk for ændrede prioriteringer.

I henhold til 2015-planen indebærer det høje udgiftsniveau ”en forpligtelse til at genoverveje prioriteringerne i den økonomiske politik med henblik på at bringe udgifterne på linje med pejlemærket”. Der tages nærmere stilling til, hvordan den forøgede udgiftsandel skal håndteres, når der er større klarhed over det videre konjunkturforløb, herunder konsekvenserne af finanskrisen, og pejlemærket i 2015 er således fastholdt. Det høje udgiftsniveau (det højeste siden 1983) understreger, at det er centralt at overholde de reale forbrugsrammer, herunder at budgetterne overholdes i regioner og kommuner. Desuden skal det højere udgiftsniveau ses i sammenhæng med, at den samlede finanspolitiske holdbarhed og saldoen frem mod 2015 overordnet er på linje med det hidtil forudsatte.

Det operationelle pejlemærke for finanspolitikken er (strukturelle) offentlige overskud i intervallet ¾ - 1¾ pct. af BNP frem mod 2010 og balance fra 2011-2015.

Forløbet frem til 2015 opfylder EU's konvergenskriterier med hensyn til offentlige finanser, prisstabilitet, rente og stabil valutakurs.

Konvergensprogrammet er blandt andet baseret på konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse, december 2008. Konvergensprogrammet dækker perioden frem til og med 2015.

Download Konvergensprogrammet her 1

 --------------------------------------------------------------------------------

[1] I henhold til EU-regler skal euro-landene årligt udarbejde såkaldte stabilitetsprogrammer, mens de øvrige medlemslande udarbejder konvergensprogrammer til EU. Det enkelte land fremlægger i sit program mål og økonomisk-politiske tiltag i relation til udviklingen i de offentlige finanser på kort og mellemlangt sigt inden for rammerne af EU's fælles regler – samt mål og tiltag i relation til finanspolitikkens langsigtede holdbarhed. EU-landene uden for euroen redegør i konvergensprogrammerne endvidere for deres penge- og valutakurspolitik. Proceduren vedrørende stabilitets- og konvergensprogrammer er en del af Stabilitets- og Vækstpagten, jf. Rådets forordninger nr. 1466/97 og 1467/97 som ændret ved Rådets forordninger 1055/2005 og 1056/2005.

Pressehenvendelser

Presseansvarlig

Niels Nørgaard
2526 2759
nieno@fm.dk

Publikationer