Budgetlov og udgiftslofter


Budgetloven blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i maj 2012 og har i praksis haft virkning fra finansåret 2014.

Med budgetloven er finanspagtens krav til balance på de offentlige finanser implementeret i dansk lovgivning. Det årlige strukturelle offentlige underskud må således højst udgøre ½ pct. af BNP. Der er samtidig indført et nyt udgiftspolitisk styringssystem med udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner. Udgiftslofterne skal fastsættes i overensstemmelse med de mellemfristede planer og skal bidrage til opfyldelsen af de finanspolitiske målsætninger om budgetbalance i budgetloven.

Udgiftslofterne udgør derfor en øvre grænse for de årlige udgifter på de loftsbelagte områder. 

Der er i henhold til budgetloven fastsat følgende udgiftslofter.

To særskilte dellofter på det statslige område, henholdsvis:

a) Det statslige delloft for driftsudgifter, der fastsætter en øvre grænse for de statslige nettodriftsudgifter, udgifter til tilskud mv. og udgifter til overførsler til udlandet i finansåret. Herunder er bl.a. omfattet tilskud til drift af selvejende institutioner.

b) Det statslige delloft for indkomstoverførsler, der fastsætter en øvre grænse for de statslige udgifter i finansåret til indkomstoverførsler mv. Det omfatter bl.a. lovbundne driftsudgifter i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen, men ikke udgifter til ledighedsrelaterede indkomstoverførsler mv.
Et kommunalt udgiftsloft, der fastsætter en øvre grænse for de kommunale nettodriftsudgifter til service.
To særskilte dellofter på det regionale område, henholdsvis:

a) Regionalt delloft for sundhedsområdet, der fastsætter en øvre grænse for de regionale nettodriftsudgifter til sundhedsområdet.

b) Regionalt delloft for udviklingsopgaver, der fastsætter en øvre grænse for de regionale nettodriftsudgifter til udviklingsopgaver.

Du kan finde yderligere information om fastsættelse og korrektioner af udgiftslofterne:Publikationer