Finanslov mv.


Finansloven er et helt centralt og afgørende element i den praktiske udførelse af finanspolitikken i Danmark. Ifølge Grundloven må ingen udgift afholdes uden hjemmel i en af Folketinget vedtaget bevillingslov, og skatterne må ikke opkræves, før en bevillingslov for det pågældende finansår er vedtaget. Samtidig skal forslaget til finanslov for det kommende finansår fremsættes for Folketinget senest fire måneder før finansårets begyndelse. Finanslovforslaget offentliggøres derfor som udgangspunkt i slutningen af august.

Finanslov årshjul
Finanslovens årshjul
Forstør

En central del af Finansministeriets arbejde er således at bistå regeringen med udarbejdelsen af det årlige finanslovsforslag og den efterfølgende vedtagelse af finansloven i Folketinget.

Publikationer