15.11.2017

Jobfremgangen har bredt sig til hele landet

Fremgangen i beskæftigelsen har nu fået bredt fodfæste i hele landet. Det seneste år har der været tydelig fremgang i beskæftigelsen i alle landets kommuner på nær enkelte ø-kommuner.

14.06.2017

Det danske pensionssystem nu og i fremtiden

De disponible indkomster for pensionister som samlet gruppe stiger hurtigere end for gruppen af personer i den erhvervsaktive alder. Det skyldes, at flere pensionister arbejder, og de beskæftigede arbejder i flere timer. Herudover skal stigningen i de disponible indkomster ses i lyset af modningen af arbejdsmarkedspensionerne, som betyder, at nye årgange af pensionister har større udbetaling fra egen pensionsopsparing.

04.05.2017

Arbejdsudbud i Danmark i et internationalt perspektiv

En høj beskæftigelse er central for finansieringen af det danske velfærdssamfund. Med en stor offentlig sektor og høje offentlige udgifter sammenlignet med de fleste andre lande, er det vigtigt, at Danmark er blandt de bedste lande, når det kommer til beskæftigelse. Det samlede arbejdsudbud, inkl. hvor mange timer vi arbejder, har således stor betydning både for velstanden og finansieringsgrundlaget for den offentlige sektor.

28.04.2017

Holdbarhed og generationsmæssig neutralitet

Den økonomiske politik i Danmark er gennem en længere årrække blevet planlagt under hensyntagen til en målsætning om finanspolitisk holdbarhed. At finanspolitikken er holdbar vil overordnet sige, at den politik, der planlægges inden for den mellemfristede planlægningshorisont, kan videreføres uændret derefter, uden at det fører til, at den offentlige gæld vokser ukontrolleret på langt sigt.

26.04.2017

Stigende levetider for alle befolkningsgrupper

Levetiden fortsætter med at stige i Danmark. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik fra februar 2017. Dermed videreføres en tendens, som startede i midten af 1990’erne. Siden da er levetiden steget i næsten alle år.

06.04.2017

Det private forbrug er lavere end OECD-gennemsnittet

Det private forbrug er mindre i Danmark end i gennemsnittet af OECD-landene på trods af, at Danmark er et af de rigeste lande i verden målt på BNP. Siden 2000 er familiernes private forbrug vokset langsommere i Danmark end i flertallet af OECD-landene, og den gennemsnitlige vækst i det private forbrug pr. indbygger har været negativ siden konjunkturtoppen i 2007.

10.01.2017

Reformer har styrket seniorers beskæftigelse

Der er i de senere år gennemført reformer, der bidrager til at sikre, at den positive udvikling med længere levetid og flere raske leveår bliver omsat til flere aktive år på arbejdsmarkedet.

30.08.2016

Økonomisk Analyse - Seniorjobordningen

Seniorjobordningen er for personer, der mister dagpengeretten op til fem år før efterlønsalderen og er berettigede til efterløn. Denne økonomiske analyse peger på, at personer med ret til seniorjob har en særlig tilskyndelse til at opbruge dagpengeretten, fordi de i modsætning til andre dagpengemodtagere har udsigt til en indkomstfremgang. Ordningen er således med til at svække den ordinære beskæftigelse og de offentlige finanser.

30.08.2016

Økonomisk Analyse - Revalideringsordningen

Personer på revalidering modtager en markant højere ydelse end personer på kontanthjælp eller personer i jobafklaringsforløb og ressourceforløb – ordninger med samme formål om at bringe personer med nedsat arbejdsevne tættere på arbejdsmarkedet.