17.09.2018

Effekt på velstand, arbejdsudbud og holdbarhed af kandidatstudie for ingeniører og cand.merc.

En ny økonomisk analyse af effekter på velstand, arbejdsudbud og holdbarhed af kandidatstudiet for civilingeniører og cand.merc. viser, at arbejdsudbuddet påvirkes positivt ved at uddanne bachelorer frem for kandidater på grund af en tidligere indtræden på arbejdsmarkedet. Endvidere vises, at HA’ere opnår en lavere løn og produktivitet end kandidaterne på cand.merc. Dette gælder også for ingeniørerne, men her er forskellen mellem bachelorer og kandidater markant mindre.

10.05.2018

Fremskrivning af indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser

En ny fremskrivning af indvandreres bidrag til de offentlige finanser viser, at ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere indebærer en varig udgift på de offentlige finanser på 33 mia. kr. pr. år. Til sammenligning indebærer vestlige indvandrere og deres efterkommere en varig nettoindtægt på 14 mia. kr., mens personer med dansk oprindelse indebærer en varig nettoindtægt på 46 mia. kr. pr. år.

07.05.2018

Udviklingen i de offentlige udgifter fra 2000 til 2017

Denne analyse belyser udviklingen i de offentlige udgifter siden 2000. Analysen dekomponerer de offentlige udgifter i offentligt forbrug, indkomstoverførsler, investeringer, subsidier og øvrige udgifter. Endvidere opdeles udvalgte udgiftstyper på underområder, der muliggør en mere detaljeret analyse. For forbrugsudgifterne og investeringerne inkluderer underområderne bl.a. sundheds-, social- og uddannelsesområdet, mens udviklingen i indkomstoverførslerne belyses fordelt på ydelsestyper, herunder pensioner, SU, sygedagpenge og kontanthjælp mv.

04.05.2018

Aktiv beskæftigelsesindsats

Denne analyse af den aktive beskæftigelsesindsats belyser dels udgiftsudviklingen på området dels det samfundsøkonomiske afkast af udvalgte indsatser. Analysen peger bl.a. på, at der anvendes betydelige offentlige midler på området – også i international sammenhæng. Desuden indikerer analysen, at der med store udgiftsstigninger på nogle ordninger samt varierende økonomiske afkast, kræves et vedvarende fokus på at opretholde en effektiv indretning af den aktive beskæftigelsesindsats.

22.03.2018

Tilskyndelsen til pensionsopsparing

Denne analyse belyser tilskyndelsen til pensionsopsparing på ordninger med fradrags- eller bortseelsesret. Analysen har fokus på de isolerede effekter af skatte- og overførselssystemet herunder særligt på virkningerne af Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger fra februar 2018.

20.03.2018

En indikator for virksomheders kreditadgang

I analysen præsenteres en metode til at udlede en indikator for virksomheders kreditadgang. Indikatoren tager udgangspunkt i omfanget af virksomheder, der oplever finansielle begrænsninger, og søger at rense dette for virkninger af udsving i virksomhedernes kreditværdighed og kreditefterspørgsel. Indikatoren kan ikke stå alene i vurderingen af virksomheders kreditadgang, men kan indgå som supplement til andre relevante statistikker og vurderinger. Indikatoren peger isoleret set på en vis lempelse i kreditadgangen siden 2012 for både bygge- og servicevirksomheder.

22.02.2018

Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser i 2015

Finansministeriet har opdateret sidste års opgørelse af indvandrere og efterkommeres nettobidrag til de offentlige finanser. Analysen viser blandt andet, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere indebærer en samlet nettoudgift for de offentlige finanser på 36 mia. kr. i 2015. Indvandrere i job bidrager positivt, og det gælder også asylmodtagere, der kommer i beskæftigelse.

22.02.2018

Færre indvandrere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse

Siden 2015 er antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse faldet, og dette er sket i en periode, hvor indvandringen fra ikke-vestlige lande er steget med godt 24.000 personer. Faldet i antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse skal ses i lyset af den generelle fremgang i dansk økonomi og de seneste års tiltag på kontanthjælpsområdet, der har øget gevinsten ved at komme i arbejde.

22.02.2018

Beskæftigelsen stiger blandt ikke-vestlige indvandrere

Det går fremad med beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere Danmark, og antallet af lønmodtagere er steget med 23.000 siden 2. kvartal 2017. Dermed har de ikke-vestlige indvandrere de sidste par år haft en større fremgang i beskæftigelsesfrekvensen, om end fra et lavt niveau, end personer med dansk baggrund og vestlige indvandrere. Fremgangen er størst blandt asylmodtagere, som traditionelt har en lav tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den positive udvikling skyldes både regeringens initiativer på udlændingeområdet, samt den generelle fremgang i dansk økonomi.

25.01.2018

Analyser af ordninger til international rekruttering

International rekruttering bidrager til at sikre, at virksomhederne kan få adgang til de efterspurgte kompetencer. Derfor er der i Danmark oprettet en række ordninger, hvorefter tredjelandsborgere (ikke EU-borgere) kan få opholdstilladelse i Danmark, mens de arbejder for en rekrutterende virksomhed eller institution.