25.04.2019

Evaluering af Jobreform fase 1

Jobreform fase 1 er en reform af kontanthjælpssystemet. Med reformen er der indført et kontanthjælpsloft, som øger gevinsten ved at komme i beskæftigelse, og en 225-timersregel, der stiller krav om, at kontanthjælpsmodtagere fastholder en vis tilknytning til arbejdsmarkedet.

20.04.2019

Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser i 2016

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere indebærer i 2016 en nettoudgift for de offentlige finanser på 35 mia. kr. Nettoudgiften er faldet med knap 3 mia. kr. fra 2015 til 2016 blandt andet som følge af en stigning i beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Der er store forskelle i nettobidraget blandt ikke-vestlige indvandrere på tværs af opholdsgrundlag og hjemland. Vestlige indvandrere og efterkommere bidrager positivt til de offentlige finanser med 5 mia. kr. i 2016.

02.04.2019

Lange arbejdsliv og risiko for nedslidning

I denne analyse samkøres spørgeskemaundersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred, der udarbejdes af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) med registerbaserede oplysninger om fx uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning. Undersøgelsen indeholder svar på spørgsmål om blandt andet arbejdsevne, selvvurderet helbred samt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

02.01.2019

Sygefravær i den offentlige sektor

Denne analyse belyser sygefraværet i den offentlige sektor. Analysen peger på, at det gennemsnitlige sygefravær er højere i den offentlige sektor end i den private sektor. Det skønnes, at forskellen i det gennemsnitlige sygefravær mellem de to sektorer reduceres med ca. 50-60 pct., når der korrigeres for sammensætningen af medarbejdere og arbejdsfunktioner. Det er særligt i kommuner og regioner, at sygefraværet er højere. Desuden indikerer analysen, at der er betydelig variation i sygefraværet internt mellem kommuner, regioner og statslige institutioner. Finansministeriet har d. 31. januar 2019 lagt en ny version af analysen op. For uddybning af rettelse se længere nede på siden.

16.11.2018

Reformer har styrket dansk økonomi

De reformer, der er gennemført fra og med Velfærdsaftalen, 2006, har styrket beskæftigelsen og vækstpotentialet i dansk økonomi. Samtidig har de styrket de offentlige finanser, svarende til 3¾ pct. af BNP i 2025. Hvis Danmark havde fravalgt ”reformvejen”, ville det i stedet have været nødvendigt at konsolidere de offentlige finanser ved fx væsentligt højere skat, markant lavere offentligt forbrug, eller en kombination heraf.

17.09.2018

Effekt på velstand, arbejdsudbud og holdbarhed af kandidatstudie for ingeniører og cand.merc.

En ny økonomisk analyse af effekter på velstand, arbejdsudbud og holdbarhed af kandidatstudiet for civilingeniører og cand.merc. viser, at arbejdsudbuddet påvirkes positivt ved at uddanne bachelorer frem for kandidater på grund af en tidligere indtræden på arbejdsmarkedet. Endvidere vises, at HA’ere opnår en lavere løn og produktivitet end kandidaterne på cand.merc. Dette gælder også for ingeniørerne, men her er forskellen mellem bachelorer og kandidater markant mindre.

10.05.2018

Fremskrivning af indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser

En ny fremskrivning af indvandreres bidrag til de offentlige finanser viser, at ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere indebærer en varig udgift på de offentlige finanser på 33 mia. kr. pr. år. Til sammenligning indebærer vestlige indvandrere og deres efterkommere en varig nettoindtægt på 14 mia. kr., mens personer med dansk oprindelse indebærer en varig nettoindtægt på 46 mia. kr. pr. år.

07.05.2018

Udviklingen i de offentlige udgifter fra 2000 til 2017

Denne analyse belyser udviklingen i de offentlige udgifter siden 2000. Analysen dekomponerer de offentlige udgifter i offentligt forbrug, indkomstoverførsler, investeringer, subsidier og øvrige udgifter. Endvidere opdeles udvalgte udgiftstyper på underområder, der muliggør en mere detaljeret analyse. For forbrugsudgifterne og investeringerne inkluderer underområderne bl.a. sundheds-, social- og uddannelsesområdet, mens udviklingen i indkomstoverførslerne belyses fordelt på ydelsestyper, herunder pensioner, SU, sygedagpenge og kontanthjælp mv.

04.05.2018

Aktiv beskæftigelsesindsats

Denne analyse af den aktive beskæftigelsesindsats belyser dels udgiftsudviklingen på området dels det samfundsøkonomiske afkast af udvalgte indsatser. Analysen peger bl.a. på, at der anvendes betydelige offentlige midler på området – også i international sammenhæng. Desuden indikerer analysen, at der med store udgiftsstigninger på nogle ordninger samt varierende økonomiske afkast, kræves et vedvarende fokus på at opretholde en effektiv indretning af den aktive beskæftigelsesindsats.

22.03.2018

Tilskyndelsen til pensionsopsparing

Denne analyse belyser tilskyndelsen til pensionsopsparing på ordninger med fradrags- eller bortseelsesret. Analysen har fokus på de isolerede effekter af skatte- og overførselssystemet herunder særligt på virkningerne af Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger fra februar 2018.