22.03.2018

Tilskyndelsen til pensionsopsparing

Denne analyse belyser tilskyndelsen til pensionsopsparing på ordninger med fradrags- eller bortseelsesret. Analysen har fokus på de isolerede effekter af skatte- og overførselssystemet herunder særligt på virkningerne af Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger fra februar 2018.

20.03.2018

En indikator for virksomheders kreditadgang

I analysen præsenteres en metode til at udlede en indikator for virksomheders kreditadgang. Indikatoren tager udgangspunkt i omfanget af virksomheder, der oplever finansielle begrænsninger, og søger at rense dette for virkninger af udsving i virksomhedernes kreditværdighed og kreditefterspørgsel. Indikatoren kan ikke stå alene i vurderingen af virksomheders kreditadgang, men kan indgå som supplement til andre relevante statistikker og vurderinger. Indikatoren peger isoleret set på en vis lempelse i kreditadgangen siden 2012 for både bygge- og servicevirksomheder.

22.02.2018

Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser i 2015

Finansministeriet har opdateret sidste års opgørelse af indvandrere og efterkommeres nettobidrag til de offentlige finanser. Analysen viser blandt andet, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere indebærer en samlet nettoudgift for de offentlige finanser på 36 mia. kr. i 2015. Indvandrere i job bidrager positivt, og det gælder også asylmodtagere, der kommer i beskæftigelse.

22.02.2018

Færre indvandrere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse

Siden 2015 er antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse faldet, og dette er sket i en periode, hvor indvandringen fra ikke-vestlige lande er steget med godt 24.000 personer. Faldet i antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse skal ses i lyset af den generelle fremgang i dansk økonomi og de seneste års tiltag på kontanthjælpsområdet, der har øget gevinsten ved at komme i arbejde.

22.02.2018

Beskæftigelsen stiger blandt ikke-vestlige indvandrere

Det går fremad med beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere Danmark, og antallet af lønmodtagere er steget med 23.000 siden 2. kvartal 2017. Dermed har de ikke-vestlige indvandrere de sidste par år haft en større fremgang i beskæftigelsesfrekvensen, om end fra et lavt niveau, end personer med dansk baggrund og vestlige indvandrere. Fremgangen er størst blandt asylmodtagere, som traditionelt har en lav tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den positive udvikling skyldes både regeringens initiativer på udlændingeområdet, samt den generelle fremgang i dansk økonomi.

25.01.2018

Analyser af ordninger til international rekruttering

International rekruttering bidrager til at sikre, at virksomhederne kan få adgang til de efterspurgte kompetencer. Derfor er der i Danmark oprettet en række ordninger, hvorefter tredjelandsborgere (ikke EU-borgere) kan få opholdstilladelse i Danmark, mens de arbejder for en rekrutterende virksomhed eller institution.

05.01.2018

Sparede renteudgifter ved holdbar økonomisk politik

Danmark er det EU-land, der har præsteret den største reduktion i ØMU-gælden siden 1995. Det skønnes, at den danske stat årligt sparer op til 2 pct. af BNP, svarende til 40 mia. kr., ved at have nedbragt gælden og ved at have bevaret statens høje kreditværdighed. Et beløb af denne størrelse rækker til et helt års offentlige udgifter til forsvar, politi, retssystem og kriminalforsorg tilsammen. Samtidigt er det lavere rentemiljø generelt til gavn for erhvervsinvesteringer og husholdningernes realkreditrenter.

15.11.2017

Jobfremgangen har bredt sig til hele landet

Fremgangen i beskæftigelsen har nu fået bredt fodfæste i hele landet. Det seneste år har der været tydelig fremgang i beskæftigelsen i alle landets kommuner på nær enkelte ø-kommuner.

14.06.2017

Det danske pensionssystem nu og i fremtiden

De disponible indkomster for pensionister som samlet gruppe stiger hurtigere end for gruppen af personer i den erhvervsaktive alder. Det skyldes, at flere pensionister arbejder, og de beskæftigede arbejder i flere timer. Herudover skal stigningen i de disponible indkomster ses i lyset af modningen af arbejdsmarkedspensionerne, som betyder, at nye årgange af pensionister har større udbetaling fra egen pensionsopsparing.