08.12.2004

Økonomisk Redegørelse, december 2004

Fremgangen i dansk økonomi forløber i store træk som ventet i de seneste to redegørelser. Privatforbruget og boliginvesteringerne er vokset relativt kraftigt, blandt andet understøttet af de vedtagne skattenedsættelser og øvrige initiativer i Forårspakken.

08.12.2004

Budgetoversigt 3 - december 2004

Budgetoversigten indeholder blandt andet en aktuel status for de samlede offentlige finanser og finanspolitikken. Budgetoversigten fokuserer desuden på statens finanser – herunder statens udgifter og indtægter – og udviklingen i statsgælden.
Budgetoversigten udkommer normalt tre gange årligt – i maj, august og december.

03.12.2004

Mindre bøvl - mere frihed

Regeringen fremlægger nu for tredje gang en handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser. Handlingsplanen indeholder nye initiativer samt en status på resultaterne af arbejdet hidtil.

01.10.2004

Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet

I indeværende notat er gengivet resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. Endvidere er beskrevet de usikkerheder, der fortsat knytter sig til opgørelsen af væksten i ældreudgifterne. Der redegøres kort for, at også regnskab 2004 vil være påvirket af ændret