21.12.2017

Vejledning om tilsynet med Statens It

Statsrevisorerne har i november 2016 fundet det ”væsentligt, at Finansministeriet præciserer ansvaret for tilsynet med it-sikkerheden for de it-systemer, som drives af Statens It.” Dette som følge af Rigsrevisionens beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører, som påpegede, at der var udfordringer i myndighedernes styring af deres it-leverandører.

12.12.2017

Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Hver dag går over 180.000 medarbejdere på arbejde på en af de mere end 1.000 statslige arbejdspladser i Danmark for at gøre en forskel for samfundet og for borgerne. Årligt får medarbejderne i staten samlet set mere end 90 mia. kroner i løn. De lønkroner skal anvendes på den mest motiverende og værdiskabende måde og på en måde, der understøtter kerneopgaven til gavn for velfærdssamfundet.

06.12.2017

Handlingsplan for fremme af danskere i EU

Danmark ventes inden for en kort årrække at blive underrepræsenteret i EU-institutionerne. Med færre danskere i EU svækkes mulighederne for at få indsigt og indflydelse. Regeringen styrker derfor indsatsen for at få flere danskere ansat ved EU-institutionerne.

21.11.2017

Et solidt it-fundament - strategi for it-styring i staten

Regeringen har med Sammenhængsreformen sat et klart mål: Vi skal have en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor. Det kræver udvikling og forandring på flere fronter. Det kræver nytænkning og mod til at gøre ting på nye måder. Det kræver en digital omstilling. Det kræver lovgivning, som er digitaliseringsklar. Det kræver, at der er styr på udviklingen og driften af it-fundamentet i den offentlige sektor.

25.10.2017

Frit valg - bedre sammenhæng

Danmark er et enestående velfærdssamfund præget af personlig frihed for det enkelte menneske. Det er et godt udgangspunkt og en arv, regeringen vil forvalte med omhu. Regeringen ønsker derfor at sikre en stadigt større selvbestemmelse i hverdagen for den enkelte borger og skabe en offentlig sektor, der sætter borgeren først.

14.10.2017

Enklere regler, mindre bureaukrati - lovgivning i en digital virkelighed

Det danske velfærdssamfund er et af verdens bedste. Men samtidig er den offentlige sektor blevet stor og kompleks, fordi der over årene er tilført nye opgaver og lagt lag på lag af regulering, som myndighederne skal forholde sig til. På nogle områder møder borgere og virksomheder så komplekse og upræcise regler, at det kan være svært at vide, hvad der gælder. Komplekse regler med mange undtagelser, uklare begreber eller mange proceskrav, kan også være vanskelige at administrere og resultere i lange sagsbehandlingstider og hindre en effektiv og digital forvaltning.

07.09.2017

Fair og lige konkurrence

I Danmark tilbyder det offentlige en lang række ydelser til gavn for borgere og virksomheder. Det drejer sig blandt andet om uddannelse, hospitalsvæsen, ældrepleje og børnepasning. Det er offentlige kerneopgaver, som er skattefinansierede, og som kommer både borgere og virksomheder til gode.

31.08.2017

2025-forløb og reformudspil

I forlængelse af regeringens udspil til Jobreformens fase II og erhvervs- og iværksætterudspil offentliggøres et mellemfristet reformforløb, som belyser virkningen af regeringens udspil på blandt andet skatte- og udgiftstrykket frem mod 2025 samt bidraget til indfrielse af regeringens vækstmålsætning. I reformforløbet vises ligeledes en oversigt over det finanspolitiske råderum inkl. regeringens udspil.

31.08.2017

Opdateret 2025-forløb

Sammen med regeringens finanslovforslag for 2018 offentliggøres en opdateret mellemfristet fremskrivning for dansk økonomi frem mod 2025. Fremskrivningen danner grundlag for fastsættelsen af udgiftslofterne for 2021.