27.08.2016

Økonomisk Redegørelse, august 2016

Briternes valg om at forlade EU har ført til større usikkerhed om de kommende års udvikling i Europa, og vækstudsigterne er svækket, især i Storbritannien. Som en lille og åben økonomi er vi stærkt påvirkede af de økonomiske vinde i landene omkring os, og uroen får også effekt i Danmark. Der er dog fortsat fremgang i dansk økonomi, selv om væksten stadig ikke er så høj, som man kunne ønske. Siden vendingen i 2012 har næsten 100.000 fået job i den private sektor, mens ledigheden er faldet støt. Mange har dermed fået mulighed for at forsørge sig selv og tage del i fællesskabet på det danske arbejdsmarked. Det giver tryghed og mod på fremtiden. Det er godt – både for den enkelte og for Danmark.

29.06.2016

Statens selskaber

Hovedformålet med Statens Selskaber 2016 er at give en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer. Ved udgangen af 2015 ejde staten aktier i 17 aktieselskaber, syv selvstændige offentlige virksomheder og tre interessentskaber. Vækstfonden og Investeringsfonden for Udviklingslande indgår også i publikationen. Begge er offentlige institutioner, der på mange måder drives som selskaber.

27.05.2016

Økonomisk Redegørelse, maj 2016

Der er fortsat opsving i dansk økonomi. De sidste tre år er den private beskæftigelse steget med 82.000. Det har øget indkomsterne og optimismen i husholdningerne, som igen er begyndt at øge deres forbrug. Det er med til at lægge et godt fundament for fortsat fremgang. Samtidig er ledigheden faldet til det laveste niveau i 40 år, når man ser bort fra de to år under højkonjunkturen i 2000’erne, hvor presset på arbejdsmarkedet var størst. De senere års reformer, ikke mindst tilbagetrækningsreformen, øger arbejdsstyrken år for år og giver plads til yderligere fremgang i beskæftigelsen.

26.04.2016

Danmarks nationale reformprogram 2016

Dansk økonomi er inde i et opsving, selv om BNP-væksten er moderat. Fremgangen er især tydelig på arbejdsmarkedet og boligmarkedet. Forudsætningerne for tiltagende vækst er til stede, og fokus i den økonomiske politik vil i stigende omfang rette sig mod den stigende kapacitetsudnyttelse. I de kommende år vil der således være behov for en gradvis opstramning af finanspolitikken fra et lempeligt udgangspunkt, og der skal holdes et særligt vågent øje på boligprisudviklingen og eventuelle tegn på arbejdskraftmangel. Strukturpolitikken er fortsat rettet mod at styrke arbejdsudbuddet, øge produktiviteten, imødegå makroøkonomiske ubalancer og sikre holdbare offentlige finanser.

26.04.2016

Danmarks Konvergensprogram 2016

Dansk økonomi er i fremgang, selv om BNP-væksten er moderat. Fremgangen ses tydeligst på arbejdsmarkedet, hvor den private beskæftigelse er steget med mere end 80.000 personer i siden slutningen af 2012. I de kommende år ventes fortsat beskæftigelsesvækst og færre ledige ressourcer i økonomien.

19.02.2016

Finanslov for finansåret 2016

Finansloven for 2016 blev vedtaget af Folketinget d. 17. december 2015. Formelt er det finanslovforslaget for 2016 i kombination med de vedtagne ændringsforslag, der er juridisk gældende som grundlag for disponeringen af indtægter og udgifter i staten i finansåret 2016.