03.05.2011

Sammenhængen mellem uddannelse og erhvervsdeltagelse

I arbejdspapiret estimeres gennemslaget af et øget uddannelsesniveau på erhvervsdeltagelsen gennem to forskellige estimationsmetoder. Resultaterne peger på, at effekten på erhvervsdeltagelsen af, at flere har opnået kompentencegivende uddannelse, i perioden 1981-2007 har udgjort mellem omkring ¼ og ½ af den proportionale effekt, der ville fremkomme, hvis øget uddannelse slog fuldt igennem på erhvervsdeltagelsen med den observerede tværsnitssammenhæng.

04.07.2008

Staten betaler skattestoppet

Det er staten og ikke kommunerne, der ”betaler” for skattestoppet. Kommunerne kompenseres fuldt ud for virkningen af skattestoppet, idet statens bloktilskud tilpasses, så der er ligevægt mellem kommunernes udgifter og indtægter.

04.07.2008

Deltid og supplerende dagpenge

Deltidsbeskæftigede udgør en væsentlig arbejdskraftreserve. Det skønnes, at knap 400.000 personer er deltidsbeskæftiget – dvs. arbejder under 37 timer om ugen – svarende til knap 15 pct. af alle beskæftigede. Heraf er ca. 32.600 personer ansat på fast nedsat tid med supplerende dagpenge1 svarende til knap 8.000 ledige fuldtidspersoner.