30.08.2018

Forslag til finanslov for finansåret 2019

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Da finansåret følger kalenderåret, skal forslaget fremsættes inden udgangen af august. Regeringen fremsætter således forslag til finanslov for 2018 torsdag d. 30. august 2018 kl. 11.

30.08.2018

Opdateret 2025-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2022

Sammen med regeringens finanslovforslag for 2019 offentliggøres en opdateret mellemfristet fremskrivning for dansk økonomi frem mod 2025. Fremskrivningen danner grundlag for fastsættelsen af udgiftslofterne for 2022. I fremskrivningen er budgetlovens underskudsgrænse for strukturelle underskud og de mellemfristede mål og sigtepunkter for den strukturelle saldo overholdt.

29.06.2018

Statens selskaber 2018

Hovedformålet med Statens selskaber 2018 er at give en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer. Ved udgangen af 2017 var staten majoritetsaktionær eller eneejer i 10 aktieselskaber, eneejer i 10 selvstændige offentlige virksomheder mv. og havde ejerandele i yderligere 9 selskaber, hvoraf 6 var aktieselskaber og 3 var interessentskaber.

15.05.2018

National strategi for cyber- og informationssikkerhed

I Danmark oplever vi i disse år ligesom resten af verden, at den teknologiske udvikling går hurtigere og hurtigere, at vi i stigende grad forbindes via digitale løsninger, og at vi alle – myndigheder, virksomheder og borgere – bliver stadigt mere afhængige af internettet, og de muligheder det bringer.