Forslag til finanslov 2016

Fakta om finansloven

Her kan du få et hurtigt overblik over regeringens prioriteringer i forslag til finanslov 2016.

Lup

Hovedprioriteter på finanslovforslaget for 2016 – opfølgning på regeringsgrundlaget


Styrket kernevelfærd – løft af sundhed
 • Løft af sundhedsområdet med i alt 2,4 mia. kr. Det skal muliggøre udviklingen af et stærkt sundhedsvæsen trods stigende medicinudgifter og øget efterspørgsel. 
 • Styrket indsats for demente og ældre medicinske patienter. 
 • Hurtigere udredning og behandling for alle patienter.

Satspulje skal styrke indsatsen for socialt udsatte
 • Regeringen vil i sit forslag til udmøntning af satspuljen for 2016 prioritere godt ½ mia. kr. i 2016 til initiativer, der bidrager til effektiv hjælp til social udsatte.

Vækst i hele Danmark
 • Der afsættes 150 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 til en vækstpakke, der skal bidrage til, at hele Danmark får del i opsvinget. Tiltagene skal bl.a. skabe grobund for flere job uden for de større byer.
 • Der afsættes 75 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 til fødevare- og landbrugsinitiativer, der skal gøre det nemmere at drive landbrug i Danmark.
 • Regeringen vil gennemføre en erhvervsbeskatningsreform og forbedre rammevilkårene ifm. generationsskifte. Det vil fremme vækst og jobskabelse. Der prioriteres 570 mio. kr. årligt til initiativerne fra 2016 og frem, hvoraf 510 mio. kr. er afsat i forbindelse med de senere års vækstaftaler.
 • Formueskattekursen genindføres, så familieejede virksomheder sikres bedre rammevilkår. Det skønnes at indebære et umiddelbart mindreprovenu på 600 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd i 2016. 
 • NOx-afgiften afskaffes med virkning fra 1. juli 2016, så det bliver nemmere og billigere at drive virksomhed i Danmark. Det indebærer afgiftslettelser på 240 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd i 2016.
 • Den tidligere regerings reklameafgift annulleres, før den træder i kraft i 2016. Det indebærer afgiftslettelser på 180 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd i 2016 og frem i forhold til det forudsatte niveau. 
 • Eksport- og investeringsindsatsen styrkes med 40 mio. kr. i 2016.

BoligJobordningen
 • Regeringen, DF, SF, Å og K har aftalt at indføre en ny grøn BoligJobordning i 2016 og 2017, som skal løfte private grønne investeringer og modvirke sort arbejde. Den nye BoligJobordning skønnes at medføre et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 0,8 mia. kr. i 2016 og 2017.

Ny flerårstale for politiet
 • Der skal aftales en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden for 2016-2019. Regeringen vil invitere Folketingets partier til forhandlinger og vil i den forbindelse lægge op til, at politiet også fremover har de nødvendige ressourcer til at løse deres opgaver effektivt og professionelt, herunder når det gælder terrorbekæmpelse.

Forhandlingsreserve til højt prioriterede områder 
 • Regeringen har afsat en reserve på 1,7 mia. kr. årligt i 2016-2019 til yderligere højt prioriterede områder, som skal udmøntes sammen med aftaleparterne i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2016. Reserven skal bl.a. prioriteres til en ny flerårsaftale for politiet.

Det skal bedre kunne betale sig at arbejde
 • Regeringen vil gennemføre en JobReform i to faser.
 • I første fase indføres et loft over kontanthjælpsydelserne i en ny form, som sikrer et stærkere incitament til beskæftigelse. Tilsvarende sikrer den nye integrationsydelse et styrket incitament til beskæftigelse.
 • Derudover igangsættes en række andre initiativer på kontanthjælpsområdet, som skal øge gevinsten ved at arbejde. Det gælder fx en harmonisering af ydelserne til unge kontanthjælpsmodtagere.
 • Anden fase falder i foråret 2016 og omfatter en sænkning af skatten på arbejdsindkomster. Provenuet fra efterårets tiltag på kontanthjælpsområdet reserveres til at bidrage til finansieringen af JobReformens anden fase.

En ny udlændingepolitik
 • Der er allerede taget de første skridt mod en ny udlændingepolitik, blandt andet med introduktionen af en ny integrationsydelse på SU-niveau. Regeringen vil udvide målgruppen for integrationsydelsen.  Initiativerne gør det mindre økonomisk attraktivt at komme til Danmark og mere attraktivt at arbejde og bidrage til det danske samfund.
 • Derudover vil regeringen gennemføre yderligere stramninger, herunder skærpe reglerne for familiesammenføring og tidsubegrænset ophold.

Sådan skal det finansieres:

Finansiering af finanslovforslaget for 2016


 • Udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNI  
 • Omprioriteringsbidrag i hele den offentlige sektor
 • Forskningsbudget på 1,01 pct. af BNP 
 • Målretning og tilpasning af arbejdsmarkedspolitikken mod virksomheder og job
 • Budgetforbedringer på transportområdet 
 • Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen
 • Budgetforbedringer på klima-, miljø- og naturområdet
 • Budgetforbedring på uddannelsesområdet
 • Boligydelsespakke
 • Oprydning i puljer mv.