Forslag til finanslov 2017

Indsats for socialt udsatte

Regeringen ønsker en effektiv hjælp til udsatte og sårbare grupper. Dem, der vokser op under vanskelige kår, og dem, der kommer skævt ind i livet.

Mobning

Derfor lægger regeringen i sit forslag til udmøntning af satspuljen for 2017 op til at prioritere cirka 1 milliard til en række indsatser og temaer målrettet socialt udsatte.

Tiltagene skal blandt andet understøtte den enkeltes udvikling, skabe mere sammenhæng på tværs af sundhedsområdet og bringe flere udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet. 

Samtidig vil regeringen prioritere en særlig indsats målrettet mod parallelsamfund i Danmark. Vi vil styrke indsatsen for at fremme ligestilling og forebygge vold i familien. 

Forebyggende indsats mod vold på botilbud
Over de seneste år har der desværre været en række tilfælde af grov vold og vold med døden til følge på botilbud, som huser personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Derfor prioriterer regeringen en styrket indsats mod vold på botilbud. 

Det vil blandt andet inkludere oprettelsen af et nyt tilbud, der skal understøtte en målrettet og specialiseret indsats for en mindre gruppe af borgere præget af bl.a. svære psykiske lidelser, udadreagerende adfærd og i nogle tilfælde misbrug. 

Hjælp til udsatte grønlændere
Regeringen vil desuden prioritere en række initiativer, der skal forbedre forholdene for socialt udsatte grønlændere. 

Det omfatter en videreførelse af støtten til De Grønlandske Huse samt støtte til afprøvning og implementering af nye vidensbaserede metoder, der skal styrke effekten af den sociale indsats for herboende udsatte grønlændere.

Som noget nyt vil regeringen også prioritere faglig støtte til indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland eksempelvis via socialfaglig og juridisk bistand til det grønlandske selvstyre. 

Forebyggelse og bekæmpelse af mobning
Det er regeringens klare mål, at alle børn får en opvækst uden mobning. 

Derfor har regeringen taget initiativ til at udarbejde en fælles aktionsplan, som skal forebygge og bekæmpe af mobning blandt børn og unge. 


Eksempler på initiativer, som regeringen prioriterer i satspuljen for 2017


  • Flere skal være en del af arbejdsfælleskabet bl.a. ved styrket virksomhedsrettet indsats for at bringe udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet, støtte borgerne til at tage ansvar for eget liv og styrke fastholdelsen af de borgere, der er i risiko for at komme på offentlig forsørgelse.
  • Kvalitet og sammenhæng for ældre og svage patienter bl.a. gennem bedre sammenhæng i patientforløb, der går på tværs af almen praksis, sygehussektoren og kommunale sundhedstilbud.
  • Forebyggende indsats mod vold på botilbud ved bl.a. at understøtte oprettelse af et nyt tilbud, der skal yde en målrettet og specialiseret indsats for en mindre gruppe af borgere præget af fx svære psykiske lidelser, udadreagerende adfærd, komplekse problemstillinger og i nogle tilfælde misbrug.
  • Færre skal være socialt udsatte bl.a. gennem indsatser med et rehabiliterende sigte, der understøtter den enkeltes udviklingsmuligheder, fokus på vidensbaserede og omkostningseffektive metoder og indsatser til udsatte voksne samt målrettede indsatser til særlige grupper, bl.a. udsatte børn og unge og udsatte grønlændere.