Forslag til finanslov 2017

Styrket kernevelfærd – løft til børn, ældre og syge

Kernevelfærden er en grundpille i det danske samfund og en høj prioritet for regeringen. Derfor styrker finanslovsforslaget kernevelfærden med 1 mia. kr. i 2017.

Ældre mennesker

Det er kernevelfærden, der sikrer, at vores børn og de ældre har ordentlige forhold, og at vi kan få hjælp, når vi bliver syge. Og netop disse tre områder er i fokus i regeringens prioriteter.

Ny kræftplan sætter patienten i centrum
Stadigt flere danskere rammes af kræft. Det er derfor vigtigt for regeringen, at endnu flere overlever kræft, og at kræftpatienter og deres pårørende oplever trygge og hurtige forløb med plads til egne ønsker. 

En ny Kræftplan IV skal derfor styrke og fremtidssikre kvaliteten af kræftbehandlingen i Danmark. Til det formål afsætter regeringen 320 millioner kroner i 2017 og samlet set 1,5 mia. kr. frem mod 2020. Det kommer oveni i et eksisterende løft, så kræftområdet samlet set tilføres 2,2 mia. kr. frem mod 2020.  

Livskvalitet og selvbestemmelse til ældre
Regeringen vil øge livskvaliteten og selvbestemmelsen for de ca. 46.000 beboere på landets plejehjem. Til det formål afsættes 180 millioner kroner årligt fra 2017 og frem.

Alle plejehjemsbeboere skal have et klippekort til ekstra hjælp. Den ældre skal selv være med til at bestemme, hvad hjælpen skal gå til, men det kan eksempelvis være butiksture, restaurantbesøg eller hjælp i forbindelse med visit fra familie og venner. 

Klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.  

Samtidig skal det være muligt, at de ældre, der ønsker det, kan bidrage til madlavningen på plejehjemmene, ligesom flere måltider skal kunne tilberedes tæt på de ældre.

Bedre dagtilbud
Gode dagtilbud, som vuggestue, dagpleje og børnehave, har stor betydning for børns trivsel og læring i de første leveår. Men også for en god start i skolen, resultaterne af undervisningen og det videre livsforløb. Desuden er de helt nødvendige for, at travle børnefamilier kan få hverdagen til at hænge sammen.

I Danmark har vi et godt udgangspunkt, men vi skal blive endnu bedre til at sikre alle børns trivsel, udvikling og læring, mens de går i dagtilbud.

Regeringen ønsker derfor at udvikle de danske dagtilbud, så trivsel og læring øges for alle børn. Dertil afsættes der 580 millioner kroner over de næste fire år, og regeringen vil i starten af 2017 præsentere et samlet udspil på området.


Styrket kernevelfærd


  • Kræftplan IV – Patienternes Kræftplan: Regeringen prioriterer samlet 1,5 mia. kr. i 2017-2020 til en Kræftplan IV, der tager udgangspunkt i patienternes behov, sikrer højere og ensartet kvalitet og overlevelse i hele landet og fremtidssikrer kræftindsatsen.
  • Løft af sundhed i regionerne: Økonomiaftalen med Danske Regioner løfter regionerne med  200 mio. kr. i 2017 til en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Samtidig fastholdes de regionale investeringer på sundhedsområdet på et historisk højt niveau på over 7 mia. kr., så byggeriet af de nye supersygehuse kan realiseres efter planerne.
  • Nye tiltag på sundhedsområdet: Regeringen prioriterer 70 mio. kr. i 2017 til en række tiltag på sundhedsområdet, der styrker rettighederne for patienter og understøtter den faglige udvikling af sundhedsområdet. I alt afsættes knap 295 mio. kr. over fire år.
  • Større livskvalitet og medbestemmelse på plejehjemmene: Der afsættes 180 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til indsatser målrettet øget livskvalitet og selvbestemmelse for landets plejehjemsbeboere. Det skal give større livskvalitet og selvbestemmelse for de ca. 46.000 beboere på landets plejehjem.
  • Bedre dagtilbud: Regeringen ønsker at udvikle de danske dagtilbud, så både trivsel og læring øges for det enkelte barn. Der er på den baggrund afsat en ramme på 580 mio. kr. over fire år til udspillet.