Forslag til finanslov 2018

Et sammenhængende Danmark

Motorvej

Det skal være lettere at bevæge sig rundt i Danmark og attraktivt at bosætte sig i alle dele af landet. Derfor vil regeringen styrke infrastrukturen og fortsætte udflytningen af statslige arbejdspladser.

Et Danmark i balance har høj prioritet på tværs af regeringens politik. Danmark skal hænge sammen kulturelt, økonomisk, uddannelsesmæssigt og i forhold til arbejdsmarkedet.

Derfor arbejder regeringen målrettet for at sikre bedre vilkår for at udvikle de dele af Danmark, som ligger uden for de større byområder, og hvor fremgangen i økonomien har haft svært ved at finde fodfæste. 

Nødspor åbnes for kørsel på Vestfyn
Med finanslovforslaget for 2018 afsættes ca. 410 millioner kroner over de kommende fire år til konkrete vejprojekter, som skal binde Danmark tættere sammen infrastrukturelt og øge borgernes bevægelsesfrihed, som er central for, at vi også fremadrettet kan have et rigt samfund.

Regeringen vil reducere trængselsproblemerne på motorvejen mellem Nørre Aaby og Odense Vest ved at ombygge nødsporene i begge retninger, så de kan bruges til kørsel i myldretiden.

Undersøgelser på E45 og hastighedsopgraderinger
Arbejdet med at forbedre fremkommeligheden på E45 skal fortsættes. Med finansloven for 2017 blev der afsat midler til en udbygning på strækningen mellem Aarhus S og Skanderborg S, og nu afsætter regeringen penge til VVM-undersøgelser (vurdering af virkninger på miljøet) af strækningerne vest om Aarhus og mellem Skanderborg og Vejle.

Samtidig skal hastigheden øges på udvalgte landevejs- og motorvejsstrækninger. Det skal naturligvis gøres på en forsvarlig måde, og regeringen har derfor afsat 52 mio. kr. til at opgradere en række landevejstrækninger til 90 km/t og ca. 42 mio. kr. til at opgradere til 130 km/t på flere motorvejsstrækninger.

Fortsat fokus på udflytning af statslige arbejdspladser
Regeringen ønsker at fortsætte arbejdet med at skabe en bedre fordeling af de statslige arbejdspladser på tværs af Danmark. Med de hidtidige initiativer flyttes op mod 5500 statslige job ud af Hovedstadsområdet, og regering vil fremlægge forslag om yderligere udflytninger baseret på erfaringerne fra de hidtidige.

Derfor er der reserveret 150 mio. kr. til kommende udflytninger, som vil blive konkretiseret i et kommende udspil.

Bedre infrastruktur skaber et Danmark i balance


Kørsel i nødspor på vestfynsk motorvej

Der afsættes ca. 231 mio. kr. i perioden 2018-21 til anlæg af kørsel i nødspor på Fynske Motorvej mellem Nørre Aaby og Odense Vest. Nødsporene ombygges, rampetilslutningen justeres, og  der etableres nødlommer smat et intelligent transportsystem med variable informations- og hastighedstavler.  


VVM-undersøgelser af E45VM-undersøgelser af E45
Der afsættes ca. 48 mio. kr. til VVM-undersøgelser af de to motorvejstrækninger Skanderborg Syd-Vejle og vest om Aarhus, som begge er en del af E45.


Hastighedsopgraderinger til 90 km/t og 130 km/t
Der afsættes 52 mio. kr. til at opgradere til 90 km/t på en række konkrete landevejsstrækninger og ca. 42 mio. kr. til at opgradere til 130 km/t på flere eksisterende motorvejsstrækninger.


Pulje til støjbekæmpelse langs eksisterende statsveje
Målrettet indsats skal reducere støjproblemer langs statens veje ved hjælp af støjafskærmninger og støjisolering af boliger med videre. Der afsættes i alt 26 mio. kr. i 2018.


Udflytning af statslige arbejdspladser
Reservation på 150 mio. kr. i 2018, som er øremærket udflytning af statslige arbejdspladser. I forbindelse med et kommende udspil vil der blive taget stilling til, om der er behov for at tilføre yderligere midler i 2018 og de efterfølgende år.