Aftale om finansloven for 2015

6,5 mia. kr. til bedre sundhed

Med aftalen om finansloven for 2015 styrker regeringen, SF og Enhedslisten sundhedsområdet markant.

Måling af blodtryk

For det første sikrer Finansloven for 2015 en realisering af regeringens sundhedsstrategi ”Jo før, jo bedre,” der over de kommende fire år målretter i alt 5 mia. kr. til et massivt kvalitetsløft af sundhedsområdet til gavn for ikke mindst kræftsyge og kroniske patienter.

Strategien skal bidrage til at øge kvaliteten og sammenhængen for den enkelte patient, levere behandlingsløsninger tættere på patienten og mindske uligheden i sundhed. Strategien består af en række initiativer på fem områder, som tilsammen vil føre til klare forbedringer, som patienterne og deres pårørende konkret kan mærke i de kommende år. 

Regeringens sundhedsstrategi – ”Jo før, jo bedre” –  5 mia. kr. over perioden 2015-2018

Kræft skal opdages tidligere, så flere kan overleve (1,1 mia. kr.)
Bedre redskaber til praktiserende læger, direkte henvisning til udredning, øget kapacitet på sygehuse og diagnostiske centre til udredning og bedre kræftkirurgi, styrket palliativ indsats for kræftramte børn.

Kroniske sygdomme skal opdages tidligere og svage patienter skal have ekstra hjælp (1,5 mia. kr.)
Klar plan for behandlingsforløb, målrettede sundhedstjek efter vurdering af patientens risiko baseret på bedre beslutningsstøtteværktøjer, national satsning ift. lungesygdomme, tilknytning af fast tilknyttet sygeplejerske til de svageste patienter (aktiv patientstøtte).

Styrkelse af den praktiserende læge (1,0 mia. kr.)
Investeringer i moderne lægehuse der understøtter lægedækning i alle dele af landet og styrket samarbejde på tværs af faggrupper, finansieringsforsøg der nedbringer genindlæggelser, fast tilknyttet læge til plejecentre og bosteder.

Bedre kvalitet ved inddragelse af patienter og pårørende (0,3 mia. kr.)
Sundhedspersonalet skal klædes på til at inddrage patienter, patienters viden om egen sygdom skal bruges bedre, behandling i eget hjem via telemedicin og bedre adgang til egen journal.

Bedre kvalitet via synlighed og åbenhed om resultater (1,1 mia. kr.)
Nationalt kvalitetsprogram med vægt på resultater og som motiverer personalet. Delelementer er bl.a. synlighed om resultater, udbredelse af viden om bedste praksis, eksperter skal støtte kvalitetsudviklingen på sygehusafdelinger, pulje til belønning af kvalitet og fokus på forbedret rengøring og hygiejne. 

Læs mere om regeringens sundhedsudspil her.For det andet betyder finanslovsaftalen, at der udover sundhedsudspillet til 5 mia. kr. afsættes yderligere 1,5 mia. kr. til sundhed i perioden 2015-2018.

Pengene går til følgende initiativer:

Styrket indsats mod overbelægning
Den kommunale forebyggelsesindsats skal styrkes, særligt med fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper. 75 mio. kr. i 2016 og 100 mio. kr. årligt fra 2017.
 
Samtidig øges kapaciteten på medicinske og geriatriske sygehusafdelinger (sygdomme hos ældre) for at understøtte mere effektive patientforløb, korte hospitalsophold og bedre omsorg for de kronisk syge og ældre medicinske patienter. 50 mio. kr. i 2015, 100 mio. kr. i 2016 og 150 mio. kr. årligt fra 2017.

Styrket tidlig indsats over for sårbare familier
For at mindste ulighed i sundhed og negativ social arv styrkes sundhedsplejeindsatsen over for børn af udsatte og sårbare forældre. Der afsættes 50 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 og 75 mio. kr. i 2018. Midlerne kan bl.a. gå til at understøtte en opsøgende indsats fra sundhedsplejen til familier med børn i 3-års alderen, og til at understøtte et bedre samarbejde mellem den kommunale sundhedspleje og den regionale svangreomsorg.

Bedre kvalitet på fødeafdelinger
Der afsættes penge til at løfte kvaliteten på hospitalernes fødeafdelinger. Midlerne kan anvendes til en styrket indsats, herunder øget personale og kompetenceudvikling så personalets samlede kompetencer er tidssvarende i forhold til de flere igangsatte fødsler såvel som komplicerede fødsler. 35 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. årligt fra 2016 til et løft af kvaliteten på fødeafdelingerne.

En ekstra forebyggelsesindsats
Den borgerrettede forebyggelse prioriteres. Der afsættes midler til at understøtte en mere ensartet og vidensbaseret borgerrettet forebyggelse, bl.a. omfattende en indsats rettet mod overvægt, højt alkoholforbrug, rygning og seksuel sundhed i forhold til unge samt indsats rettet mod stofmisbrugere. Pulje på 5 mio. kr. i 2015, 68 mio. kr. i 2016 og 63 mio. kr. årligt i 2017-2018. Puljen i 2015 på 5 mio. kr. øremærkes en fortsat forebyggende indsats i regi af Sex og Samfund. 

Forskning i hormonforstyrrende stoffer
For at styrke forskningen i sammenhængen mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion mv. afsættes 10 mio. kr. årligt i 2015-2016, stigende til 15 mio. kr. årligt i 2017-2018 til Rigshospitalets Afdeling for Vækst og Reproduktion og Det Internationale Center for Forskning i Hormonforstyrrelser (EDMaRC).

Sikring af medicintilskud til de kronisk syge
Partierne bag finanslovsaftalen er enige om at afsætte 22 mio. kr. årligt fra 2016, så det såkaldte kronikertilskud til medicin ydes automatisk fra 1. januar 2016. I 2013 var der godt 32.000 personer, der var berettiget til kronikertilskud, som ikke fik det. Med automatisk kronikertilskud sikres det, at særligt svage patienter ikke skal huske at bede lægen om at ansøge.

Bedre tandsundhed til udsatte
Regeringen (SRSF) og Enhedslisten har med Aftale om Finansloven for 2013 afsat 180 mio. kr. årligt til at styrke tandplejen for personer, der modtager kontanthjælp mv. Udnyttelsen af den afsatte ramme har imidlertid været mindre end forudsat. Ankestyrelsen har netop offentliggjort rapporten ”Kommunernes behandling af sager om hjælp til tandbehandling efter aktivlovens § 82a”. I lyset af Ankestyrelsens undersøgelse er parterne bag finansloven enige om inden udgangen af 2014 at drøfte forslag til en justering af ordningen, der understøtter, at flere i målgruppen modtager hjælp til tandbehandling inden for den eksisterende økonomiske ramme.