Sammenhængsreform

Bedre ledelse

Vi skal understøtte bedre ledelse i den offentlige sektor med afsæt i de rammevilkår og udfordringer, der gør sig gældende for den offentlige sektor. Bedre ledelse skaber bedre velfærd. God ledelse har stor betydning for de mere end 800.000 offentlige ansatte og er afgørende for den service, som borgere og virksomheder modtager. Regeringen har derfor nedsat en ledelseskommission, der skal se på, hvordan vi kan fremme bedre ledelse i den offentlige velfærd.

lægebesøg

Sporet indeholder bl.a. følgende initiativer:

Ledelseskommissionen (læs om kommissionens medlemmer og arbejde her)
God ledelse er afgørende for, at de mere end 800.000 offentligt ansatte kan yde deres bedste og gøre en forskel i deres daglige arbejde. Regeringen har derfor nedsat en ledelseskommission, der især skal fokusere på driftsledere i velfærdsinstitutioner som fx skoler, dagtilbud og sundhedssektoren. Kommissionen skal komme med konkrete anbefalinger til indsatser, der kan understøtte bedre ledelse i den offentlige sektor. Dette kan fx ske ved at undersøge konkret ledelsespraksis, der fører til gode resultater, samt hvordan disse i højere grad kan spredes på tværs af sektorer. Kommissionen skal afrapportere endeligt ved udgangen af 2017.

Program for Ledelsesudvikling i Staten
Kvaliteten af ledelse i staten har afgørende betydning for opgaveløsningen. Der er derfor iværksat Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS), som er et udviklingsprogram for statslige ledere på alle niveauer. Det skal sikre, at ledelsesudvikling på tværs af staten bliver tænkt ind i en overordnet strategisk ramme. PLUS skal desuden fremme helhedsorientering, nytænkning, refleksion og handlekraft og derved bidrage til en mere sammenhængende offentlig sektor til gavn for borgere og virksomheder. Visse forløb er igangsat allerede, men programmet udbygges løbende med nye forløb.

Udspil om skolelederuddannelse
Med folkeskolereformen er der sat en række klare og ambitiøse mål for elevernes trivsel og læring. Det høje ambitionsniveau stiller samtidig skærpede krav til skolelederne, som spiller en afgørende rolle i forhold til at sætte retning og sikre, at både de pædagogiske, organisatoriske og strategiske rammer på skolerne understøtter elevernes læring og trivsel bedst muligt. Derfor har regeringen og KL nedsat en arbejdsgruppe, der bl.a. skal komme med anbefalinger til, hvordan ledernes kompetencer konkret kan understøttes og styrkes fremadrettet. Arbejdsgruppen forventes at afrapportere i foråret 2017.

Det Nationale Ledelsesprogram i sundhedsvæsenet
God ledelse er centralt for, hvordan den offentlige service fungerer. Regeringen har derfor prioriteret et Nationalt Ledelsesprogram for sundhedsvæsenets ansatte. Programmet starter med det første hold medio 2017 og er primært målrettet den kliniske ledelse, dvs. den patientnære ledelse på fx en sygehusafdeling samt de kommunale sundhedstilbud. Programmet integrerer fokus på kvalitet og omkostninger og skal målrettet fremme udviklingen af offentlige ledere, der kan motivere de ansatte og skabe bedre kvalitet i behandlingen af patienterne, bl.a. gennem aktiv brug af data, videndeling og øget patientinddragelse. Ambitionen er en forbedringskultur, der sikrer en kontinuerlig forbedring af behandlingskvalitet og patientsikkerhed i det danske sundhedssystem, samtidig med at der holdes fokus på omkostningssiden og den samlede effektivitet.