Sammenhængsreform

Bedre velfærd på tværs af sektorer

Der skal skabes bedre velfærd på tværs af sektorer. Vi skal have mindre silotænkning og mere sammenhæng i den offentlige sektor. Styringen skal gentænkes ud fra, hvad der giver mest værdi for borgeren. Opgaver skal løses, så borgeren oplever bedre service og sammenhæng, og så vi får mest velfærd for pengene. Det kræver en klogere styring af velfærdsområderne med fokus på kvalitet og resultater, og det kræver, at vi nogle gange ser på tværs af den offentlige sektor for at finde de gode løsninger.

mand gynger barn

Sporet indeholder bl.a. følgende initiativer:

Mere sammenhængende styring
Der er behov for en mere sammenhængende styring til gavn for medarbejdere og borgere. Regeringen vil derfor gennemgå styringen på de store velfærdsområder med henblik på at sikre, at styringen giver mening for løsningen af kerneopgaverne og de politiske mål for områderne. I gennemgangen vil regeringen have fokus på færre proceskrav og få styringsrelevante mål. Initiativet gennemføres sideløbende med kulegravning af velfærdsområder. Der lægges således ud med at gennemgå styringen af dagtilbudsområdet og ældreområdet. Endelig gennemfører regeringen, KL og Danske Regioner en gennemgang af styringen på psykiatriområdet.

Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet
Regeringen ønsker en styring og finansiering af sundhedsområdet, der sikrer kvalitet og værdi for patienterne og dermed mest mulig sundhed for pengene. Regeringen igangsætter derfor en samlet gennemgang af styringen på sundhedsområdet, der skal belyse, hvad der virker og ikke virker i den nuværende styring og komme med forslag til en bedre styring fremadrettet. Arbejdet skal bygge videre på de initiativer, der allerede er igangsat, herunder bl.a. forsøg med værdibaseret styring. Styringen skal også fremover understøtte, at vi høster gevinsterne ved den teknologiske og behandlingsmæssige udvikling, som gør det muligt løbende at levere en bedre og billigere behandling til vores borgere. Danske Regioner inviteres til at deltage i arbejdet. 

Bedre overgange
Borgerne skal ikke opleve at blive skubbet rundt mellem systemer i mødet med den offentlige sektor. Regeringen vil se på, hvordan der kan skabes større sammenhæng på tværs af sektorområder og myndighedsgrænser. Regeringen vil følge op på ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse og se på overgangen mellem dagtilbud- og folkeskoleområdet. Ligeledes er der igangsat et udvalgsarbejde med KL og Danske Regioner om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Endelig vil regeringen igangsætte et arbejde, der skal se på samspillet mellem beskæftigelsesområdet og socialområdet, og som bl.a. skal gøre op med, at samme borger har flere forskellige handleplaner og kontaktpersonordninger i mødet med det offentlige.

Nytænkning af opgaveløsning på tværs af den offentlige sektor
Løsningen af opgaver i den offentlige sektor skal ske der, hvor vi får mest velfærd for pengene. Det er muligt at øge kvaliteten og effektiviteten i opgaveløsningen ved i højere grad at samarbejde om fælles løsninger i den offentlige sektor. Det gælder både på tværs af og inden for staten, kommunerne og regionerne. Regeringen vil i foråret 2017 præsentere et udspil om nytænkning af opgaveløsningen på tværs af den offentlige sektor.

Frit valg 
Frit valg giver borgerne mulighed for at vælge mellem leverandører, hvorved borgerne kan få det tilbud, der passer til deres ønsker. Regeringen vil iværksætte analyser af de større velfærdsområder med henblik på at udvide det frie valg til nye områder og styrke eksisterende fritvalgsordninger. Samtidig har regeringen igangsat et arbejde på ældreområdet, hvor der gennemføres et serviceeftersyn af lovgivningen med henblik på at forebygge konkurser i ældreplejen. 

Sociale investeringsprogrammer
Regeringen vil have større fokus på tidlige, forebyggende og helhedsorienterede indsatser. Det kan bl.a. ske gennem anvendelsen af sociale investeringsprogrammer (Social Impact Bonds). Sociale investeringsprogrammer er en ny form for offentlig-privat samarbejde, hvor private investorer (fx fonde eller pensionskasser) finansierer nyskabende og ambitiøse initiativer med henblik på at forebygge omkostningsfulde problemer og mindske udgiftspresset. Lignende initiativer afprøves netop nu i bl.a. Sverige, Finland og Storbritannien.

Investeringspuljer
Regeringen vil undersøge mulighederne for at etablere nye investeringspuljer i regi af satspuljen. Formålet med puljerne er at understøtte investeringer i vidensbaserede forebyggende indsatser. Dermed understøttes en omstilling fra behandling til forebyggelse, som potentielt set både har store menneskelige og samfundsøkonomiske gevinster.

Indkøb på tværs af den offentlige sektor
Den offentlige sektor køber hvert år ind for 300 mia. kr. Regeringen er sammen med KL og Danske Regioner ved at se på, hvordan indkøbet kan tilrettelægges bedre og mere effektivt på tværs af den offentlige sektor. Der skal ses på, hvordan mulighederne ved e-handel kan udnyttes bedre, og hvordan der kan skabes større sammenhæng i borgernære indkøb på fx sundhedsområdet. Regeringen vil komme med et udspil til bedre offentligt indkøb i foråret 2017.

Styrkede muligheder for at inddrage frivillige
Regeringen vil styrke rammerne for samskabelse, herunder at frivillige, brugere og pårørende i højere grad kan inddrages og tage medansvar. Regeringen vil bl.a. se på reglerne for fradrag i ydelser ifm. frivilligt, ulønnet arbejde samt understøtte civilsamfundets rammevilkår og skabe bedre mulighed for, at flere kan deltage i de frivillige fællesskaber som led i en samlet civilsamfundsstrategi.