Sammenhængsreform

Mere tid til kerneopgaven

Medarbejderne skal have mere tid til kerneopgaven og ikke bruge tid på unødvendige krav og registreringer. Der skal ses kritisk på de nuværende regler og gives plads til nye og enklere måder at løse offentlige opgaver på. Færre krav og regler skal sikre, at medarbejderne får mere plads til at udfolde deres faglighed. Det er en fælles indsats, og regeringen vil derfor drøfte en national målsætning og afbureaukratisering med kommuner og regioner.

barn og læge

Sporet indeholder bl.a. følgende initiativer:

Kulegravning af velfærdsområder 
Regeringen vil give medarbejdere mere tid til løsningen af kerneopgaverne på store velfærdsområder og sørge for, at der ikke bruges tid på unødvendige krav og registreringer. Regeringen vil område for område gennemføre kulegravninger i samarbejde med udvalgte kommuner. Kulegravningen skal afdække, hvad der optager medarbejdernes tid, og om unødigt bureaukrati skyldes tværgående lovgivning, sektorlovgivning, kommunale regler eller arbejdstilrettelæggelsen lokalt, herunder it-understøttelse. De første kulegravninger gennemføres på dagtilbudsområdet og ældreområdet i kommunerne. 

Udfordringsret og regelforenklingsforslag
Uhensigtsmæssige og komplicerede regler opleves overalt, og den offentlige sektor skal derfor være åben for at blive udfordret på nytten af eksisterende regler. Derfor vil regeringen gøre brug af regelforenklingsforslag og genindføre retten til at udfordre nationale og lokale regler. Udfordringsretten vil blive udvidet i forhold til tidligere, så den også omfatter forslag, der kræver lovændringer.

Frikommuneforsøg
Frikommuneforsøg kan skabe ny viden og praktiske erfaringer, der kan bane vejen for bedre opgaveløsning gennem effektiviseringer og regelforenklinger i alle kommuner. Regeringen vil samle op på tidligere og igangværende frikommuneforsøg, hvor udvalgte kommuner har fået vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at løse de kommunale opgaver på. Det skal ske med henblik på at afdække mulighederne for at udbrede løsningerne til landets øvrige kommuner. Samtidig vil regeringen indbyde til nye frikommuneforsøg fra 2018.

Gennemgribende forenkling af beskæftigelseslovgivning

Reglerne for den aktive beskæftigelsesindsats er omfattende og komplicerede, og de er vanskelige for borgerne at forstå og for kommunerne at administrere. Regeringen har iværksat en gennemgribende forenkling af reglerne med fokus på driftsrefusion, tælleregler, digitalisering, redskaber og grundlæggende gennemskrivning. Det er desuden aftalt med KL, at kommunerne skal levere konkrete forslag til forenkling af reglerne.

Digitaliseringsklar lovgivning 
Lovgivning kan udgøre en barriere for digitaliseringen af den offentlige service og administration samt for anvendelse af ny teknologi til gavn for borgere og virksomheder. Regeringen iværksætter derfor en indsats, som skal understøtte, at lovgivningen fremadrettet bliver mere tidssvarende og digitaliseringsklar. Ambitionen er, at al ny lovgivning, så vidt det er muligt, skal være klar til at kunne digitaliseres.

Friinstitutioner
Regeringen ønsker at gennemføre forsøg med ”friinstitutioner”, hvor den enkelte institution får mere frihed til at styrke kvaliteten samtidig med, at målrettet opfølgning på resultater, kvalitet og effektivitet styrkes. 

Mere enkel styring i staten
En evaluering af mål- og resultatstyring på tværs af staten viser, at styringen i staten kan forenkles og forbedres, fx gennem færre proceskrav og større fokus på borger- og virksomhedsrettede kerneopgaver samt højere grad af ledelsesforankring. Regeringen vil med udgangspunkt i evalueringen igangsætte initiativer til en bedre og mere enkel mål- og resultatstyring i staten.