Statens selskaber


Staten ejer helt eller delvist 29 selskaber – 16 aktieselskaber, ti selvstændige offentlige virksomheder mv., samt tre interessentskaber, jf. tabel 1. I nogle af selskaberne er staten eneejer, mens staten i andre selskaber er én blandt flere ejere.

Tog over bro
Fotograf Claus Hansen

Tabel 1. Statens aktieposter mv.

Selskab  Ressortministerium  Ejerandel 
Statslige aktieselskaber

 
Bornholmstrafikken Holding A/S Transport, Bygnings og Bolig
100 pct.
Dansk Jagtforsikring A/S
Miljø og Fødevare 1)
51 pct.
Danske Spil A/S
Finans
80 pct.
Det Danske Klasselotteri A/S
Finans
100 pct.
Ørsted A/S *
Finans
50 pct.
Eksport Kredit Finansiering A/S Erhvervs  100 pct. 
Statens Ejendomssalg A/S
Finans
100 pct.
Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S
Finans 
55 pct.
Sund & Bælt Holding A/S
Transport, Bygnings og Bolig
100 pct.
TV2|DANMARK A/S
Kultur
100 pct.
Selvstændige offentlige virksomheder mv.    
DanPilot Erhvervs
100 pct.
DSB
Transport, Bygnings og Bolig
100 pct.
EKF Danmarks Eksportkredit
Erhvervs
100 pct.
Energinet.dk
Energi, Forsynings- og Klima
100 pct.
Naviair
Transport, Bygnings og Bolig
100 pct.
Nordsøenheden
Erhvervs 100 pct.
Vækstfonden
Erhvervs
100 pct.
Finansiel Stabilitet Erhvervs  100 pct. 
Investeringsfonden for udviklingslande Udenrigs 100 pct. 
Fjordforbindelsen Frederikssund  Transport, Bygnings og Bolig  100 pct. 
Øvrige selskaber med statslig ejerandel    
Air Greenland A/S
Finans
25 pct.
Dansk Bibliotekscenter A/S
Kultur
39 pct.
Københavns Lufthavne A/S *
Finans
39 pct.
Metroselskabet I/S
Transport, Bygnings og Bolig
42 pct.
NORDUnet A/S 
Uddannelses- og Forskning
24 pct.
PostNord AB
Transport, Bygnings og Bolig
40 pct.
Hovedstadens Letbane I/S  Transport, Bygnings og Bolig  40 pct. 
SAS AB *
Finans
14 pct.
Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Transport, Bygnings og Bolig
5 pct.

Anm.: * Børsnoterede selskaber. 
1)        Naturstyrelsen. 

I 2017 havde selskaberne en samlet nettoomsætning på ca. 170 mia. kr., og selskaberne havde samlet set ca. 63.000 medarbejdere.  Ved udgangen af 2017 udgjorde den samlede egenkapital i de 29 selskaber ca. 125 mia. kr.  På bag-grund af selskabernes resultater i 2017 blev der i 2018 udbetalt udbytter til staten på 7,8 mia. kr.


Tabel 2. Fakta om statens selskaber

Nettoomsætning Ca. 170 mia. kr.
Egenkapital
Ca. 125 mia. kr.
Udbyttebetaling
7,8 mia. kr.
Antal medarbejdere
Ca. 63.000

Anm.: Baseret på 2017, udbyttebetaling er det samlede provenu til staten fra udbytter i 2018.


De statslige selskaber udfører en række samfundsmæssige vigtige opgaver, samtidig med at selskabernes virksomhed i hovedsagen udøves under de samme vilkår som i den private sektor.

Staten anvender i mange tilfælde selskabsformen som organisatorisk ramme for aktiviteter, der har karakter af forretningsmæssig virksomhed. Ved at udskille forretningsmæssige aktiviteter i selvstændige selskaber kan der opnås betydelige fordele ved at markedsorientere samt konkurrenceudsætte aktiviteter, der hidtil er blevet varetaget inden for den statslige forvaltning. Større vægt på forretningsmæssige hensyn ved beslutninger om drift og investeringer har oftest ført til større effektivitet, lavere priser og bedre kvalitet i overensstemmelse med brugernes efterspørgsel.

Når ikke alle statens selskaber er organiseret som aktieselskaber, skyldes det som oftest et ønske om på visse punkter at afvige fra selskabslovens almindelige ordning. Det kan fx være i tilfælde, hvor statslige selskaber ikke alene skal følge forretningsmæssige målsætninger.

Fælles for selskaberne – uanset organisationsform – er, at de har en bestyrelse og helt overvejende følger den styringsmodel og ansvarsfordeling, der gælder for aktieselskaberne. Det er bestyrelsen og direktionen, der står for den strategiske og daglige ledelse af selskabet med henblik på at skabe størst mulig værdi for selskabets ejere. 

Finansministeriet udøver sit ejerskab med henblik på at opnå størst mulig værdiskabelse i selskaberne og dermed for samfundet, som har investeret kapital i selskaberne. Dette sker i henhold til Statens ejerskabspolitik fra april 2015. Finansministeriet udøver et aktivt ejerskab i forhold til sine selskaber, men under respekt for bestyrelsernes beslutningskompetence. Dette indebærer blandt andet en aktiv stillingtagen til rationalet for statens ejerskab i de enkelte selskaber og den strategiske retning og mål for selskabet. Herudover er en central opgave at sammensætte professionelle og kompetente bestyrelser. 

Baggrundsmateriale:


Publikationer