27.05.2016

Økonomisk Redegørelse, maj 2016

Der er fortsat opsving i dansk økonomi. De sidste tre år er den private beskæftigelse steget med 82.000. Det har øget indkomsterne og optimismen i husholdningerne, som igen er begyndt at øge deres forbrug. Det er med til at lægge et godt fundament for fortsat fremgang. Samtidig er ledigheden faldet til det laveste niveau i 40 år, når man ser bort fra de to år under højkonjunkturen i 2000’erne, hvor presset på arbejdsmarkedet var størst. De senere års reformer, ikke mindst tilbagetrækningsreformen, øger arbejdsstyrken år for år og giver plads til yderligere fremgang i beskæftigelsen.

26.04.2016

Danmarks nationale reformprogram 2016

Dansk økonomi er inde i et opsving, selv om BNP-væksten er moderat. Fremgangen er især tydelig på arbejdsmarkedet og boligmarkedet. Forudsætningerne for tiltagende vækst er til stede, og fokus i den økonomiske politik vil i stigende omfang rette sig mod den stigende kapacitetsudnyttelse. I de kommende år vil der således være behov for en gradvis opstramning af finanspolitikken fra et lempeligt udgangspunkt, og der skal holdes et særligt vågent øje på boligprisudviklingen og eventuelle tegn på arbejdskraftmangel. Strukturpolitikken er fortsat rettet mod at styrke arbejdsudbuddet, øge produktiviteten, imødegå makroøkonomiske ubalancer og sikre holdbare offentlige finanser.

26.04.2016

Danmarks Konvergensprogram 2016

Dansk økonomi er i fremgang, selv om BNP-væksten er moderat. Fremgangen ses tydeligst på arbejdsmarkedet, hvor den private beskæftigelse er steget med mere end 80.000 personer i siden slutningen af 2012. I de kommende år ventes fortsat beskæftigelsesvækst og færre ledige ressourcer i økonomien.

19.02.2016

Finanslov for finansåret 2016

Finansloven for 2016 blev vedtaget af Folketinget d. 17. december 2015. Formelt er det finanslovforslaget for 2016 i kombination med de vedtagne ændringsforslag, der er juridisk gældende som grundlag for disponeringen af indtægter og udgifter i staten i finansåret 2016.

11.02.2016

Samarbejde om bedre integration

Regeringen indleder i dag trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter og drøftelser med kommunerne. Danmark står i en ekstraordinær situation, der kræver ekstraordinære løsninger og handling her og nu. Derfor er det vigtigt, at vi alle løfter i flok, så vi sammen kan løse problemerne og passe på Danmark.

18.12.2015

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 erstatter Budgetvejledning 2014 og gælder fra og med finansåret 2016. Baggrunden for udstedelsen af den nye budgetvejledning er primært Rigsrevisionens beretning om aktstykker om investeringsprojekter samt reglerne for opsparing, der efter indførelsen af budgetlovens udgiftslofter og udgiftskontrol, ikke længere er tidssvarende.